Sony Xperia SP - Plocha

background image

Plocha

Plocha predstavuje východiskový bod pri používaní zariadenia. Môžete si ju

prispôsobiť pomocou aplikácií, widgetov, skratiek, priečinkov, motívov a tapiet. Môžete

tiež pridávať ďalšie obrazovky.
Plocha presahuje bežnú šírku displeja, preto je na zobrazenie celého obsahu na

všetkých tablách plochy potrebný rýchly pohyb prstom doľava alebo doprava. Ikona

zobrazuje časť plochy, na ktorej sa nachádzate. Tablu

môžete pridať, odstrániť alebo nastaviť ako hlavnú tablu plochy.

18

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prechod na Domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Nastavenie hlavnej tably plochy

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým

zariadenie nezavibruje.

2

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tablu, ktorú chcete nastaviť

ako hlavnú tablu plochy, a ťuknite na položku .

Pridanie tably na plochu

1

Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezavibruje.

2

Prehľadávajte tably rýchlym pohybom doľava alebo doprava. Potom ťuknite na

symbol .

Odstránenie tably z plochy

1

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke Plocha a podržte tam prst, kým

zariadenie nezavibruje.

2

Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete

odstrániť. Potom ťuknite na položku .

Widgety

Widgety sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke Plocha.

Napríklad widget “WALKMAN” umožňuje priame spustenie prehrávania hudby.
Veľkosť niektorých widgetov je možné meniť, takže ich môžete rozširovať, aby ste

videli viac obsahu, alebo zmenšovať, aby ste šetrili priestorom na Plocha.

Pridanie miniaplikácie widget na Úvodnú obrazovku

1

Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezačne

vibrovať, potom ťuknite na Widgety.

2

Nájdite widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

1

Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a

potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget

Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.

2

Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili

veľkosť widgetu.

3

Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu ťuknite kdekoľvek na Plocha.

19

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena usporiadania obrazovky Home screen

Prispôsobte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej

máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a

pridajte skratky a miniaplikácie.

Možnosti prispôsobenia

Keď sa dotknete a podržíte prázdne miesto na ploche, zobrazia sa nasledujúce

možnosti prispôsobenia:

pridať miniaplikácie na plochu,
pridať widgety a skratky,
nastaviť tapetu plochy,
nastaviť tému pozadia.

Zobrazenie možností prispôsobenia z plochy

Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche Plocha a podržte na nej prst, kým

zariadenie nezavibruje. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí ponuka možností

prispôsobenia.

Pridanie skratky na plochu

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým

zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.

2

V ponuke prispôsobenia ťuknite na položku Aplikácie.

3

Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na

obrazovku Plocha.

V kroku 3 tiež môžete ťuknúť na položku Skratky a potom aplikáciu vybrať z dostupného

zoznamu. Ak použijete tento spôsob pridania skratiek, niektoré dostupné aplikácie vám

umožnia pridať ku skratke špecifické funkcie.

Presun položky na ploche

Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne

vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie

nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Vytvorenie priečinka na ploche

Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší

a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie

nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

1

Ťuknutím otvorte priečinok.

2

Ak chcete zobraziť pole Názov priečinka, ťuknite na záhlavie priečinka.

3

Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku Hotovo.

Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôsobiť obrazovku Plocha svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne

témy.

20

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena tapety na ploche

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým

zariadenie nezavibruje.

2

Ťuknite na položku Tapety a vyberte možnosť.

Nastavenie témy plochy

1

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke Plocha a podržte tam prst, kým

zariadenie nezavibruje.

2

Ťuknite na položku Motívy a potom vyberte tému.

Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.