Sony Xperia SP - Pamäť

background image

Pamäť

Obsah môžete ukladať do interného ukladacieho priestoru zariadenia alebo na

pamäťovú kartu.

32

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie stavu pamäte

1

Na obrazovke Plocha, ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .

2

Ak chcete zobraziť stav pamäte, vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie >

Ukladací priestor

.

Pamäťová karta

Zariadenie podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na ukladanie

obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných

kompatibilných zariadeniach.

Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v zariadení môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte.

To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej

karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať

skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole

Pripojenie zariadenia

k počítaču

na strane97.

Formátovanie pamäťovej karty

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Ukladací priestor > Vymazať kartu SD.

3

Potvrďte ťuknutím na položky Vymazať kartu SD > Vymazať všetko

Vymazanie pamäte aplikácie

Niekedy môže byť potrebné vymazať pamäť aplikácie. Je to napríklad vtedy, keď je

pamäť aplikácie plná alebo chcete vymazať skóre v hre. V niektorých aplikáciách

možno budete chcieť odstrániť prichádzajúce e-mailové, textové a multimediálne

správy.

Vymazanie pamäte aplikácie

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Aplikácie a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na aplikáciu, ktorej pamäť chcete vymazať.

4

Ťuknite na položku Vymazať vyrovnávaciu pamäť.

Pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.