Sony Xperia SP - Nastavenie mobilnej siete

background image

Nastavenie mobilnej siete

Zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v

rôznych oblastiach dostupné. Prístup ku konkrétnemu režimu mobilnej siete môžete

nastaviť v zariadení aj ručne, napríklad WCDMA alebo GSM.

Výber režimu siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac... > Mobilné siete.

3

Ťuknite na položku Režim siete.

4

Vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac... > Mobilné siete >

Poskytovatelia služieb

.

3

Ťuknite na položky Režim hľadania > Manuálne.

4

Vyberte sieť.

Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z

dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Viac... > Mobilné siete > Poskytovatelia

služieb

.

3

Ťuknite na položky Režim hľadania > Automatické.

Dátový roaming

Niektorí mobilní operátori povoľujú odosielanie a prijímanie mobilných údajov

v prípade roamingu mimo domácej siete. Odporúčame vám, aby ste si najskôr

preštudovali príslušné sadzby za prenos údajov.

Aktivácia dátových služieb pri roamingu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac... > Mobilné siete.

3

Začiarknite políčko Dátový roaming.

Nie je možné aktivovať dátové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia.

36

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.