Sony Xperia SP - Klávesnica na obrazovke

background image

Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na

každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať

slová posúvaním prsta medzi písmenami.
Môžete vybrať až tri jazyky zadávania textu. Klávesnica rozpozná používaný jazyk

a počas písania predikuje slová v danom jazyku. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu

na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie

správ SMS.

1 Odstránenie znaku pred kurzorom.

2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie zadaného textu.

3 Zadanie medzery.

4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.

5 Zobrazenie číslic a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku

.

6 Prepínanie medzi malými písmenami , veľkými písmenami a veľkým začiatočným písmenom .

V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo

doľava.

V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

26

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zadávanie jednotlivých znakov textu

1

Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.

2

Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici

a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo

zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“,

dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále

držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

Zadávanie bodky

Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.

Zadanie textu pomocou funkcie zadávania gestami

1

Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na

písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.

2

Po zadaní slova nadvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen,

ktoré ste zadali.

3

Ak sa nezobrazí správne slovo, ťuknite na položku a prezrite si ostatné

možnosti. Ak sa nezobrazí správne slovo, vymažte celé slovo a znova ho

načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

Zmena nastavení funkcie Zadávanie gestami

1

Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky Nastavenie klávesnice > Nastavenia

textového vstupu

.

3

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu zadávania gest, začiarknite

políčko Zadávanie gestami alebo zrušte jeho začiarknutie.