Sony Xperia SP - Batéria

background image

Batéria

Vaše zariadenie má vloženú batériu.

Nabíjanie batérie

Batéria nového zariadenia je čiastočne nabitá. Môže trvať niekoľko minút, kým sa

ikona nabíjania batérie zobrazí na obrazovke po tom, čo ste pripojili nabíjací kábel k

napájaciemu zdroju, ako je port USB alebo nabíjačka. Zariadenie môžete používať aj

počas nabíjania. Nabíjanie zariadenia dlhší čas, napríklad cez noc, nepoškodí batériu

zariadenia.

Nabíjanie zariadenia

15

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

2

Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).

3

Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol

USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci

indikátor.

4

Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete

rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

Používajte nabíjačku a kábel USB dodané spolu so zariadením, aby bolo nabíjanie rýchlejšie.

Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania sa

môže zobraziť až o niekoľko minút.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená

Úroveň nabitia batérie je vyššia než 90 %

Blikajúca červená

Nízka úroveň nabitia batérie.

Oranžová

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia batérie je nižšia než 90 %

Kontrola úrovne nabitia batérie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav > Úroveň

nabitia batérie

a ťuknite na ňu.

Zlepšenie výkonu batérie

Výkon batérie môžete zvýšiť pomocou nasledujúcich tipov:

Zariadenie nabíjajte často. Nemá vplyv na životnosť batérie.

Preberanie dát z Internetu spotrebúva energiu. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť

batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Týmto nastavením

nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.

Vypnite pripojenia Bluetooth® a Wi-Fi®, ak tieto funkcie nepoužívate. Praktickejší

spôsob ich zapínania a vypínania je z panelu upozornení potiahnutím stavového

riadka nadol.

Používajte funkcie Režim STAMINA a Režim slabej batérie, čím znížite spotrebu

batérie. Môžete si vybrať režim šetrenia energie, ktorý najviac vyhovuje spôsobu

využívania vášho zariadenia. Môžete tiež prispôsobiť nastavenia každého režimu

šetrenia energie.

Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu e-mailov, kalendára

a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete využiť aj automatickú

synchronizáciu, predĺžte však intervaly synchronizácie.

Skontrolujte ponuku používania batérie svojho zariadenia a zistite, ktoré aplikácie

spotrebujú najviac energie. Batéria spotrebúva viac energie pri používaní aplikácií

prúdov údajov video a hudby, ako napr. YouTube™. Aj niektoré aplikácie prevzaté z

lokality Google Play™ môžu spotrebúvať viac energie.

Zatvorte a ukončite aplikácie, ktoré nepoužívate.

Znížte stupeň jasu obrazovky displeja.

Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrytia siete, zariadenie vypnite alebo

aktivujte nastavenie Režim V lietadle. V opačnom prípade bude zariadenie

opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.

Na počúvanie hudby použite originálnu súpravu handsfree od spoločnosti Sony™.

Zariadenie súpravy handsfree si vyžaduje menej energie z batérie ako vlastné

reproduktory vášho zariadenia.

Kedykoľvek je to možné, ponechajte zariadenie v pohotovostnom režime. Výdrž v

pohotovostnom režime označuje čas, počas ktorého je zariadenie pripojené do siete a

nepoužíva sa.

Vypnite všetky dynamické tapety.

Prístup k ponuke používania batérie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Správa spotreby > Používanie

batérie

.

16

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Používanie režimu STAMINA

Aktivovaním funkcie Režim STAMINA pozastavíte pri neaktívnej obrazovke pripojenie

k sieti Wi-Fi®, prenos údajov a niekoľko ďalších energeticky náročných aplikácií. Ak je

režim STAMINA aktívny, naďalej môžete prijímať telefónne hovory a textové a

multimediálne správy. Môžete tiež vytvoriť zoznam aplikácií, ktorým povolíte beh aj pri

neaktívnej obrazovke. Po opätovnej aktivácii obrazovky sa všetky pozastavené

funkcie obnovia.

Aktivácia režimu STAMINA

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Nájdite položku Správa spotreby a ťuknite na ňu.

3

Posuňte jazdca vedľa položky Režim STAMINA doprava a potom ťuknite na

položku Aktivovať. Ak je režim STAMINA aktivovaný, v stavovom riadku sa

zobrazí symbol .

Vypnutie režimu STAMINA

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Správa spotreby.

3

Ťuknite na položku vedľa položky Režim STAMINA.

Zmena nastavení pre režim STAMINA

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Správa spotreby.

3

Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku Režim STAMINA.

4

Pridajte alebo odoberte aplikácie podľa potreby.

5

Po dokončení ťuknite na položku Hotovo.

Odhadovaná výdrž v pohotovostnom režime zariadenia

Výdrž v pohotovostnom režime uvádza čas, počas ktorého batéria vydrží, keď je

zariadenie pripojené k sieti, ale aktívne sa nepoužíva, napríklad na prijatie alebo

uskutočnenie telefonického hovoru. Ak je aktivovaný režim STAMINA, nepretržite

vyhodnocuje výdrž v pohotovostnom režime, ktorá sa môže líšiť v závislosti od

použitia zariadenia. Režim STAMINA je efektívnejší pri predĺžení výdrže v

pohotovostnom režime, ak nechávate obrazovku zariadenia uzamknutú. Ak obrazovku

zamykáte zriedkavo, zrejme nezaznamenáte výrazné zlepšenie výkonu.

Ak zariadenie používate prvýkrát, odhad výdrže v pohotovostnom režime nemusí byť presný,

keďže nie je k dispozícii história používania, z ktorej by čerpal.

Zobrazenie odhadovanej výdrže v pohotovostnom režime

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Správa spotreby.

Používanie režimu slabej batérie

Ak je slabá batéria, môžete aktivovať funkciu Režim slabej batérie, aby ste šetrili

energiu. Táto funkcia vám umožní upraviť nastavenia jasu obrazovky, prenosu údajov

a vibrovanie tak, aby ste šetrili spotrebu energie batérie.

Aktivácia režimu slabej batérie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Správa spotreby.

3

Ťuknite na položku vedľa symbolu Režim slabej batérie a potom na položku

Aktivovať

.

Vypnutie režimu slabej batérie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Správa spotreby.

3

Ťuknite na položku vedľa položky Režim slabej batérie.

17

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena nastavení pre režim slabej batérie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Správa spotreby.

3

Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku Režim slabej batérie.

4

Nastavenie upravte podľa potreby.

5

Po dokončení ťuknite na položku .