Sony Xperia SP - Úprava textu

background image

Úprava textu

Ak dvakrát ťuknete na zadaný text, priamo počas písania ho môžete vybrať,

vystrihnúť, kopírovať a prilepiť, a to v orientácii na výšku aj na šírku. V orientácii na

výšku sú nástroje potrebné na úpravu k dispozícii v paneli aplikácií. V orientácii na

šírku poskytuje rovnaké nástroje tlačidlo Upraviť.

Panel aplikácií

28

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Zatvorenie panela aplikácií

2

Výber celého textu

3

Vystrihnutie textu

4

Kopírovanie textu

5

Prilepenie textu

Možnosť sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

1

Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa

zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.

2

Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Úprava textu v orientácii na výšku

1

Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.

2

Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.

Úprava textu v orientácii na šírku

1

Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite.

2

Vyberte text, s ktorým chcete pracovať, a následne ťuknite na položku

Upraviť...

a vyberte niektorú z možností.