Sony Xperia SP - Počúvanie rádia

background image

Počúvanie rádia

Rádio FM na vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad

vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM a ukladať ich ako obľúbené. Ak

chcete rádio používať, musíte k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo

slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po

pripojení jedného z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do

reproduktora.

1

Zoznam obľúbených položiek

2

Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia

3

Zobrazenie možností ponuky

4

Naladená frekvencia

5

Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice

6

Ladenie

7

Posúvaním frekvenčného pásma doľava vyhľadáte stanice

8

Posunutím frekvenčného pásma doprava vyhľadáte stanice

9

Uložená obľúbená stanica

Počúvanie rádia FM

1

K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.

2

Na obrazovke Plocha, ťuknite na .

3

Vyhľadajte položku Rádio FM a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným

pásmom sa zobrazia dostupné stanice.

Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje

informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prepínanie medzi rádiovými stanicami

Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

1

Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položku Hľadať stanice. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a

zobrazia sa všetky dostupné stanice.

65

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

1

Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položku Prehráv. - reproduktor.

Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením

tlačidla a ťuknutím na položku Prehrávať v slúchadlách.

Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™

1

Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte , a potom vyberte možnosť

TrackID™

.

2

Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ

postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam

možných skladieb.

3

Stlačením tlačidla sa vrátite do rádia FM.

Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch

alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.