Sony Xperia SP - Zamknutie a ochrana zariadenia

background image

Zamknutie a ochrana zariadenia

Číslo IMEI

Každé zariadenie má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment

Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú zariadenie, váš

poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup zariadenia k

sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI

Ak chcete zistiť číslo IMEI, vyberte kryt.

Otvorte telefonické vytáčanie na zariadení a zadajte *#06#*.

Zobrazenie čísla IMEI v zariadení

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav.

3

Prejdite na položku IMEI a zobrazte číslo IMEI.

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť číslom PIN

(Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak je karta SIM zamknutá,

predplatné spojené s kartou je chránené.
Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet

pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie bude potrebné zadať kód

PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód

PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

Zamknutie karty SIM

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie

zámku karty SIM

> Zamknúť kartu SIM.

3

Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku OK.

Zmena kódu PIN karty SIM

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie

zámku karty SIM

.

3

Ťuknite na položku Zmeniť kód PIN kar. SIM.

4

Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku OK.

5

Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku OK.

6

Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na OK.

115

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena kódu PIN2 karty SIM

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Nastavenie hovorov

3

Ťuknite na položky Čísla pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2.

4

Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku OK.

5

Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo OK.

6

Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo OK.

Odblokovanie zablokovanej karty SIM

1

Zadajte kód PUK a ťuknite na položku .

2

Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .

3

Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .

Ak kód PUK zadáte nesprávne príliš veľakrát, karta SIM sa zablokuje. Ak sa to stane, obráťte

sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Obrazovku vášho zariadenia je možné uzamknúť viacerými spôsobmi. Napríklad

môžete použiť funkciu odomykania rozpoznaním tváre, ktorá využíva obrázok vašej

tváre na odomknutie obrazovky. Taktiež môžete nastaviť vzor na odomknutie

obrazovky, zámok číselným kódom PIN alebo textovým heslom.
Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie

obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že

nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie

vám poskytne zákaznícke stredisko spoločnosti Sony.

Nastavenie zámku obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku > Nastavenie > Zabezpečenie >

Uzamknutie obrazovky

.

2

Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie funkcie Face Unlock

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na > Nastavenie > Zabezpečenie >

Uzamknutie obrazovky

.

2

Ťuknite na položku Odomknutie tvárou a postupujte podľa pokynov v zariadení,

ako zachytiť vašu tvár.

3

Po úspešnom zachytení tváre ťuknite na položku Pokračovať.

4

Vyberte záložnú metódu uzamknutia obrazovky a podľa pokynov v zariadení

nastavenie dokončite.

Funkcia Face Unlock je menej bezpečná ako bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky,

kód PIN alebo heslo. Niekto s podobným vzhľadom ako vy by mohol vaše zariadenie

odomknúť.

Najlepšie výsledky získate tak, že zachytíte svoju tvár v miestnosti, v ktorej je dostatočné, ale

primerané osvetlenie, a zariadenie podržíte v úrovni očí.

Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Face Unlock

1

Aktivujte obrazovku.

2

Pozerajte sa do zariadenia pod rovnakým uhlom, pod akým ste fotografovali

svoju tvár pre funkciu Face Unlock.

Ak sa funkcii Face Unlock nepodarí rozpoznať vašu tvár, na odomknutie obrazovky bude

potrebné použiť bezpečnostný vzor alebo kód PIN .

Zakázanie funkcie Face Unlock

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku > Nastavenie > Zabezpečenie >

Uzamknutie obrazovky

.

2

Nakreslite svoj bezpečnostný vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód

PIN.

3

Ťuknite na položku Potiahnutie prstom.

116

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vytvorenie vzoru na odomknutie obrazovky

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor.

3

Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Odomknutie obrazovky pomocou vzoru odomknutia obrazovky

1

Aktivujte obrazovku.

2

Navrhnite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.

Ak sa pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke päťkrát pomýlite, treba počkať 30

sekúnd a skúsiť to znova.

Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie

obrazovky

.

3

Navrhnite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.

4

Ťuknite na položku Vzor.

5

Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

1

Na obrazovke ťuknite na položku > Nastavenie > Zabezpečenie >

Uzamknutie obrazovky

.

2

Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.

3

Ťuknite na položku Potiahnutie prstom.

Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

1

Na obrazovke Home screen ťuknite na položku > Nastavenie >

Zabezpečenie

> Uzamknutie obrazovky > Kód PIN.

2

Zadajte číselný kód PIN.

3

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

4

Ťuknite na položku Pokračovať.

5

Opäť zadajte kód PIN a potvrďte ho.

6

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

7

Ťuknite na položku OK.

Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku > Nastavenie > Zabezpečenie >

Uzamknutie obrazovky

.

2

Zadajte kód PIN a ťuknite na položku Ďalej.

3

Ťuknite na položku Potiahnutie prstom.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite > Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie

obrazovky

> Heslo.

2

Zadajte heslo.

3

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

4

Ťuknite na položku Pokračovať.

5

Opäť zadajte heslo a potvrďte ho.

6

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

7

Ťuknite na položku OK.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položky > Nastavenie > Zabezpečenie >

Uzamknutie obrazovky

.

2

Zadajte heslo a ťuknite na položku Ďalej.

3

Ťuknite na položku Potiahnutie prstom.

117

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.