Sony Xperia SP - Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™‎

background image

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA

Certified™

Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných

zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Aby bolo možné obsah zdieľať, je

potrebné, aby tieto zariadenia mali technológiu DLNA Certified™ od skupiny Digital

Living Network Alliance a aby boli pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Zároveň môžete

zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s technológiou DLNA Certified ™ vo

vašom zariadení.
Po aktivácii zdieľania obsahu medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo

svojom zariadení hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo si

prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na vašom veľkoplošnom

televízore.

Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™

v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™

v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti.

Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí

zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi® sieti

ako zariadenie.

Prehratie zdieľanej skladby na zariadení

1

Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené

k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

WALKMAN

a ťuknite na ňu.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

4

Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete

prehrať. Skladba sa začne automaticky prehrávať.

Prehratie zdieľaného videa na zariadení

1

Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené

k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku Filmy

a ťuknite na ňu.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

4

Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete

prehrať.

90

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

1

Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k

rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky Album > Moje albumy. Zobrazia sa všetky

dostupné albumy online a pripojené zariadenia.

4

Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

5

Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú

chcete zobraziť.

Príprava na prehrávanie obsahu zariadenia na zariadeniach s

certifikátom DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení

s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov.

Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad

televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva

zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď

nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam

oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako

registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu,

sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov pomocou funkcie Pripojené zariadenia[MR2]

1

Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi®.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

3

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Server médií.

4

Ak chcete zapnúť funkciu Zdieľať médiá, posuňte bežec. V stavovom riadku sa

zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.

5

Pripojte svoj počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti Wi-Fi®, ku ktorej je

pripojené vaše zariadenie.

6

V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a

nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.

Uvedené pokyny sa môžu líšiť podľa použitých klientskych zariadení. Ďalšie informácie nájdete

v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte,

či sieť Wi-Fi® funguje.

K ponuke Server médií môžete pristupovať aj cez položky Nastavenie > Xperia™ >

Nastavenie servera médií. Ak zobrazenie Server médií zavriete, funkcia zdieľania súborov

ostane spustená na pozadí.

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku Server médií.

3

Posunutím jazdca vypnite funkciu Zdieľať médiá.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku Server médií.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu Čak. zariadenia.

4

Vyberte úroveň povolenia prístupu.

91

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena názvu registrovaného zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku Server médií.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu Registrované zariadenia a potom vyberte

možnosť Zmeniť názov.

4

Zadajte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku Server médií.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu Registrované zariadenia.

4

Ťuknite na položku Zmeniť úroveň prístupu a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku Server médií.

3

Ťuknite na položku .

Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer

Pomocou technológie DLNA™ môžete posielať mediálny obsah uložený v zariadení

na iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi®. Toto zariadenie musí byť schopné

fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR), čo znamená, že musí vedieť

zobraziť a prehrať obsah prijatý zo zariadenia. Zariadením DMR môže byť napríklad

televízor s funkciou DLNA alebo počítač s operačným systémom Windows® 7 alebo

novším.

Nastavenie potrebné k povoleniu zariadenia Digital Media Renderer sa môžu líšiť v závislosti

od použitého zariadenia. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k príslušnému

zariadeniu.

Obsah s ochranou DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrať na zariadení Digital

Media Renderer s technológiou DLNA™.

Zobrazenie fotografií alebo videoklipov zo zariadenia na zariadení DMR

1

Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k

rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položku Album a ťuknite na ňu.

4

Vyhľadajte a otvorte súbor, ktorý chcete zobraziť.

5

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na položku a

vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybraté súbory sa

začnú vo vybratom zariadení prehrávať v chronologickom poradí.

6

Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku a vyberte svoje

zariadenie. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom

zariadení bude pokračovať.

Videoklipy môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Movies vo svojom zariadení ťuknutím na

daný videoklip a potom na možnosť .

92

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prehratie hudobnej skladby zo zariadenia na zariadení DMR

1

Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené

k rovnakej sieti Wi-Fi® ako vaše zariadenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

WALKMAN

a ťuknite na ňu.

3

Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite

na ňu.

4

Ťuknite na položku a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah.

Skladba sa automaticky prehrá na vybratom zariadení.

5

Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku a vyberte svoje

zariadenie. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom

zariadení bude pokračovať.