Sony Xperia SP - Smart Connect

background image

Smart Connect

Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení

alebo odpojení príslušenstva. Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť aj konkrétnu

činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa.
Ak napríklad pripojíte náhlavnú súpravu, môžete vytvoriť udalosť, ktorá pri spustení

zariadenia vykoná tieto činnosti:

Ráno v čase 7 až 9 hodín počas cesty do práce sa spustí aplikácia „WALKMAN“ a

otvorí sa webový prehľadávač s rannými novinami. Vyzváňanie je nastavené na

vibrovanie.

Pri návrate z práce sa spustí rádio FM a v aplikácii na obsluhu poznámok sa zobrazí

váš nákupný zoznam.

Spustenie aplikácie Smart Connect

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku .

102

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vytvorenie udalosti Smart Connect

1

Spustite aplikáciu Smart Connection. Ak aplikáciu Smart Connect otvárate

prvýkrát, ťuknutím na položku OK zatvorte úvodnú obrazovku.

2

Na karte Udalosti ťuknite na položku .

3

Prideľte udalosti názov a ťuknite na položku Vytvoriť.

4

V časti Kedy pridajte príslušenstvo, časový interval alebo oboje.

5

V časti Urobiť toto pridajte udalosť, ktorá sa má na zariadení udiať.

6

V časti Na konci pridajte udalosť, ktorá sa má udiať pri odpojení príslušenstva

alebo po vypršaní intervalu. Ak sú splnené obidve podmienky, akcie sa spustia

buď pri odpojení príslušenstva, alebo po vypršaní intervalu.

7

Udalosť uložíte výberom položky .

Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, je potrebné ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect

1

Spustite aplikáciu Smart Connection.

2

Na karte Udalosti ťuknite na položku.

3

Ak je udalosť vypnutá, posuňte ovládač smerom doprava.

4

Nastavenie upravte podľa potreby.

Ak chcete odstrániť udalosť, ťuknite na riadok udalosti, potom na >

Odstrániť udalosť a na

Odstrániť pre potvrdenie.

Správa zariadení

Aplikácia Smart Connect umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré

môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless

Headset pro od spoločnosti Sony. Smart Connect prevezme všetky potrebné aplikácie

a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Zariadenia pripojené v minulosti sa

zobrazujú v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie

o funkciách jednotlivých zariadení.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

1

Spustite aplikáciu Smart Connection. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect

prvýkrát, ťuknutím na položku OK zavrite úvodnú obrazovku.

2

Ťuknite na položku Zariadenia a potom na položku .

3

Ťuknutím na tlačidlo OK spustite vyhľadávanie zariadení.

4

V zozname výsledkov vyhľadávania ťuknite na názov zariadenia, ktoré chcete

pridať.

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

1

Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.

2

Spustite aplikáciu Smart Connection.

3

Ťuknite na položku Zariadenia a potom na názov pripojeného príslušenstva.

4

Upravte požadované nastavenia.

103

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.