Sony Xperia SP - Pripojenie zariadenia k počítaču

background image

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie pripojte k počítaču a začnite prenášať obrázky, hudbu a iné typy súborov.

Na pripojenie je najjednoduchšie použiť kábel USB alebo bezdrôtovú technológiu
Bluetooth

®

.

Po pripojení zariadenia k počítaču pomocou kábla USB sa zobrazí výzva na inštaláciu

softvéru do počítača, napríklad na inštaláciu aplikácie PC Companion do osobného
počítača alebo aplikácie Sony™ Bridge for Mac do počítača so systémom Apple

®

Mac

®

. Pomocou aplikácií PC Companion a Sony™ Bridge for Mac môžete prejsť na

ďalšie počítačové aplikácie na prenos a organizovanie mediálnych súborov,

aktualizáciu zariadenia, synchronizáciu obsahu zariadenia a podobne.

Medzi zariadením a počítačom nemožno prenášať niektoré materiály chránené autorskými

právami.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a zariadením

pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať

97

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom

zariadenia a kartou SD priamo v prieskumníkovi súborov na počítači.
Ak do zariadenia presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je

najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™

sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

Prenos obsahu medzi zariadením a počítačom pomocou kábla USB

1

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku na

obrazovke zariadenia sa zobrazí hlásenie Interný ukladací priestor a karta SD

sú pripojené

.

2

Počítač

: Otvorte v počítači program Prieskumník systému Microsoft®

Windows® a počkajte, kým sa v programe Prieskumník systému Microsoft®

Windows® zobrazí interný ukladací priestor zariadenia a karta SD ako externý

disk.

3

Počítač

: Myšou presuňte požadované súbory zo svojho zariadenia do počítača

alebo opačne.

Prenos obsahu medzi interným ukladacím priestorom a kartou SD pomocou

pripojenia USB

1

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku na

obrazovke zariadenia sa zobrazí hlásenie Interný ukladací priestor a karta SD

sú pripojené

.

2

Počítač

: Otvorte v počítači program Prieskumník systému Microsoft®

Windows® a počkajte, kým sa v programe Prieskumník systému Microsoft®

Windows® zobrazí interný ukladací priestor zariadenia a karta SD ako externý

disk.

3

Počítač

: Myšou presuňte požadované súbory z interného ukladacieho priestoru

zariadenia na kartu SD alebo opačne.

Priamy prenos súborov z vnútornej pamäte na kartu SD zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Ukladací priestor > Prenesenie

dát na kartu SD

.

3

Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na kartu SD.

4

Ťuknite na položku Preniesť.

Priamy prenos znamená, že nie je potrebný kábel USB na pripojenie k počítaču.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom
siete Wi-Fi

®

Medzi zariadením a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad
počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi

®

. Pred pripojením je

najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi zariadením a počítačom

prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť

aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú

mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi

®

, ktoré podporuje

režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft

®

Windows Vista

®

alebo Windows

®

7.

98

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Bezdrôtové spárovanie zariadenia s počítačom pomocou režimu prenosu médií

1

Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa

predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.

2

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

3

Počítač

: Po zobrazení názvu zariadenia na obrazovke kliknite na položku

Konfigurácia siete

a postupom podľa pokynov spárujte zariadenie s počítačom.

4

Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.

Vyššie uvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows

®

7 a

počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi

®

pomocou sieťového kábla.

Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií[MR2]

1

Skontrolujte, či máte na zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa

predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.

2

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položky Xperia™ > Možnosti pripojenia USB.

4

V časti Dôveryhodné zariadenia ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete

pripojiť.

5

Ťuknite na položku Pripojiť.

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Wi-Fi

®

.

Odpojenie od spárovaného zariadenia [MR2]

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia USB.

3

V časti Dôveryhodné zariadenia ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete

odpojiť.

4

Ťuknite na položku Odpojiť.

Odstránenie spárovaného zariadenia [MR2]

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia USB.

3

Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.

4

Ťuknite na položku Zabud..

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá vám poskytuje prístup k ďalším funkciám

a službám a umožňuje prenášať hudbu, videá a fotografie zo zariadenia a do

zariadenia. Aplikáciu PC Companion môžete používať aj na aktualizáciu zariadenia

a získanie najnovšej dostupnej verzie softvéru. Inštalačné súbory pre aplikáciu PC

Companion sa uložia do zariadenia a inštalácia sa spustí, keď zariadenie pripojíte

k počítaču cez kábel USB.
Ak chcete používať aplikáciu PC Companion, potrebujete počítač pripojený na

internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

Microsoft® Windows® 7,

Microsoft® Windows® 8,

Microsoft® Windows Vista®,

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia).

Inštalácia aplikácie PC Companion [MR2]

1

Uistite sa, že políčko Inštalovať softvér je v časti Nastavenie > Xperia™ >

Možnosti pripojenia USB

označené.

2

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

3

Zariadenie

: Ťuknite na položku Inštalovať.

4

Počítač

: O niekoľko sekúnd sa automaticky spustí inštalátor aplikácie PC

Companion. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu PC Companion.

99

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Spustenie aplikácie PC Companion

1

Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.

2

V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku Štart

otvorte niektorú z požadovaných funkcií.

Media Go™

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah

zariadenia aj počítača. Z aplikácie PC Companion môžete nainštalovať a získať

prístup k aplikácii Media Go™.
Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich

operačných systémov:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší

Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™

1

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou podporovaného kábla USB.

2

Zariadenie

: V stavovom riadku sa zobrazí symbol Interný ukladací priestor je

pripojený

.

3

Počítač

: Najskôr v počítači otvorte aplikáciu PC Companion. V aplikácii

PC Companion kliknutím na položku

Media Go

spustíte aplikáciu Media Go™.

V niektorých prípadoch musíte počkať, kým sa nainštaluje aplikácia

Media Go™.

4

Pomocou aplikácie Media Go™ presuňte súbory medzi počítačom a

zariadením.

Sony™ Bridge for Mac

Aplikácia Sony™ Bridge for Mac pomáha prenášať hudbu, video, obrázky a iné
mediálne súbory medzi zariadením a počítačom Apple

®

Mac

®

. Pomocou aplikácie

Sony™ Bridge for Mac môžete tiež spravovať súbory zo súborového manažéra,

aktualizovať softvér zariadenia a zálohovať a obnovovať jeho obsah.
Ak chcete aplikáciu Sony™ Bridge for Mac používať, potrebujete počítač Apple

®

Mac

®

so systémom MacOS verzie 10.6 alebo novším a s pripojením na internet.

Inštalácia aplikácie Sony™ Bridge for Mac v počítači Apple

®

Mac

®

1

Uistite sa, že políčko Inštalovať softvér je v časti Nastavenie > Pripojenie

zariadenia Xperia™

> Možnosti pripojenia USB začiarknuté.

2

Pripojte zariadenie k počítaču Apple

®

Mac

®

pomocou kábla USB.

3

Zariadenie

: Ťuknite na položku Inštalovať.

4

Počítač

: O niekoľko sekúnd sa automaticky spustí inštalátor aplikácie Sony™

Bridge for Mac. Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite inštaláciu.

Otvorenie aplikácie Sony™ Bridge for Mac

1

Uistite sa, že máte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac nainštalovanú na počítači
Apple

®

Mac

®

.

2

Počítač

: Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie Sony™ Bridge for Mac v priečinku

aplikácií.

Presun obsahu v aplikácii Sony™ Bridge for Mac

1

Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču Apple

®

Mac

®

.

2

Počítač

: Otvorenie aplikácie Sony™ Bridge for Mac. Aplikácia Sony™ Bridge

for Mac čoskoro zistí prítomnosť zariadenia.

3

Počítač

: Myšou uchopte a preneste želané súbory medzi zariadením a

počítačom Apple

®

Mac

®

.

100

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.