Sony Xperia SP - Pripojenie k bezdrôtovým sieťam

background image

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam

Na internet môžete pristupovať zo zariadenia bezdrôtovo pomocou technológie Wi-

Fi®. Takto môžete surfovať a zdieľať mediálne súbory na rovnakej sieti Wi-Fi® s

ostatnými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™, napríklad prijímače TV a

počítače.
Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete

sa k nej pripojiť pomocou vášho zariadenia. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete

použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.

Pred použitím Wi-Fi®

Aby ste prehľadávali internet pomocou pripojenia Wi-Fi®, potrebujete vyhľadať

dostupnú sieť Wi-Fi®, pripojiť sa k nej a potom spustiť prehľadávač internetu. Intenzita

signálu siete Wi-Fi® sa môže meniť v závislosti od miesta, kde sa zariadenie

nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi®, aby ste zvýšili silu

signálu.

Zapnutie siete Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku Nastavenie a ťuknite na ňu.

3

Posuňte jazdec za Wi-Fi doprava, aby sa zapla funkcia Wi-Fi®.

Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

1

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Wi-Fi®.

2

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položku Wi-Fi. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi®.

4

Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí

zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .

Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položku a potom na položku

Vyhľadať.

Pripojenie na ďalšiu sieť Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Nastavenie > Wi-Fi a ťuknite na ne. Zobrazia sa

rozpoznané siete Wi-Fi®.

3

K novej sieti Wi-Fi® sa pripojíte ťuknutím na ňu.

Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha, ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky Nastavenie > Wi-Fi a ťuknite na ne.

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Vyhľadať.

4

Ak sa chcete pripojiť k sieti Wi-Fi®, ťuknite na jej názov.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

1

Zapnite funkciu Wi-Fi®.

2

Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položku Wi-Fi.

4

Ťuknite na položku .

5

Zadajte informácie v časti Identifikácia SSID siete.

6

Ťuknutím na pole Zabezpečenie vyberte typ zabezpečenia.

7

V prípade potreby zadajte heslo.

8

Ťuknite na položku Uložiť.

Ak chcete získať identifikáciu SSID siete a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

87

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Rozšírené nastavenia siete Wi-Fi®

Stav siete Wi-Fi®

Ak je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete

Wi-Fi®, je možné zobraziť stav týchto sietí Wi-Fi®. Súčasne môžete nastaviť

zariadenie tak, aby vás upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť Wi-Fi®.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

1

Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky Nastavenie > Wi-Fi a ťuknite na ne.

4

Stlačte tlačidlo .

5

Ťuknite na položku Rozšírené.

6

Začiarknite políčko Oznamovanie siete.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Nastavenie > Wi-Fi a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné

informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy sa má

prepnúť z Wi-Fi® na mobilné údaje.

Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, zariadenie pri prístupe na internet používa mobilné dátové

pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a zapli mobilné dátové pripojenie).

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Nastavenie > Wi-Fi a ťuknite na ne.

3

Stlačte tlačidlo .

4

Ťuknite na položku Rozšírené.

5

Ťuknite na položku Nechať Wi-Fi zapnut. v režime spánku.

6

Vyberte požadovanú možnosť.

Wi-Fi Direct™

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct™ sa priamo pripojíte k ďalším zariadeniam bez

pripojenia k tradičnej domácej či kancelárskej sieti alebo prístupovému bodu. Môžete

napríklad povoliť priame pripojenie zariadenia k počítaču, aby ste k jeho obsahu mohli

pristupovať priamo z počítača. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, musia mať

certifikát Wi-Fi Direct™.

Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct™

1

Uistite sa, že na vašom zariadení je funkcia Wi-Fi®zapnutá.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Wi-Fi.

4

Ťuknite na položky > Wi-Fi Direct.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie zariadenia s jedným

počítačom. Tento proces sa nazýva zdieľané internetové pripojenie USB. Dátové

pripojenie zariadenia môžete zdieľať naraz až s ôsmimi ďalšími zariadeniami, čím

svoje zariadenie zmeníte na prenosný prístupový bod siete Wi-Fi®. Pri úspešnom

zdieľaní mobilného dátového pripojenia zariadenia môžu zdieľajúce zariadenia

88

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

využívať dátové pripojenie zariadenia, napríklad na surfovanie na internete,

preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov.

Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti

prostredníctvom kábla USB. Najaktuálnejšie informácie získate na lokalite www.android.com/

tether.

Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

1

Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.

2

Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.

3

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

4

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren.

prístup. bod

.

5

Označte políčko Zdieľanie internetu cez USB a v prípade výzvy ťuknite na

položku OK. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí .

6

Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte označenie políčka

Zdieľanie internetu cez USB

alebo odpojte kábel USB.

Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je

možné.

Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren.

prístup. bod

.

3

Ťuknite na položky Nastav. prenos. prístup. bodu k Wi-Fi > Konfigurovať

prístupový bod Wi-Fi

.

4

Zadajte informácie v časti Identifikácia SSID siete.

5

Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole Zabezpečenie. V prípade potreby

zadajte heslo.

6

Ťuknite na položku Uložiť.

7

Ťuknite na položku a označte políčko Prenosný prístupový bod Wi-Fi.

8

Pri výzve ťuknite na OK pre potvrdenie. Po aktivácii prenosného prístupového

bodu Wi-Fi® sa v stavovom riadku zobrazí .

9

Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®,

zrušte označenie políčka Prenosný prístupový bod Wi-Fi.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac... > Zdieľať internet a pren.

prístup. bod

.

3

Ťuknite na položky Nastav. prenos. prístup. bodu k Wi-Fi > Konfigurovať

prístupový bod Wi-Fi

.

4

Zadajte údaj Identifikácia SSID siete pre sieť.

5

Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole Zabezpečenie.

6

V prípade potreby zadajte heslo.

7

Ťuknite na položku Uložiť.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam

(sieťam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom

verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti

a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším

interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.
V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN.

Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali

bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej

súkromnej sieti získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

89

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Nastavenie > Viac... > VPN a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku .

4

Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.

5

Zadajte nastavenia siete VPN.

6

Ťuknite na položku Uložiť.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac... > VPN.

3

V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.

4

Zadajte požadované informácie.

5

Ťuknite na položku Pripojiť.

Odpojenie od siete VPN

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol.

2

Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.