Sony Xperia SP - NFC

background image

NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať s inými zariadeniami údaje, ako napríklad

video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu

NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie

informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie

v zariadení.
NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže

zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až

po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach.

Zapnutie funkcie NFC

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac....

3

Začiarknite políčko NFC.

Oblasť rozpoznávania NFC

Umiestnenie rozpoznávacej oblasti NFC nie je na všetkých zariadeniach rovnaké. Keď zdieľate

údaje s iným zariadením prostredníctvom NFC, pozrite si ohľadom ďalších informácií

používateľskú príručku druhého zariadenia.

93

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

1

Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe

obrazovky aktívne.

2

Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite na obrazovku Plocha, ťuknite na položku

a potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.

4

Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými

stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch zariadení dotýkali. Keď sa

zariadenia spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra

kontaktu.

5

Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.

6

Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke

prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou technológie NFC

1

Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú

funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.

2

Aplikáciu WALKMAN™ otvorte ťuknutím na položku . Následne vyhľadajte

aplikáciu a ťuknite na ňu.

3

Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú si želáte zdieľať.

4

Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Potom môžete ťuknúť na , čím skladbu

pozastavíte. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je

pozastavená.

5

Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti

rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Keď sa zariadenia spoja,

zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra skladby.

6

Ťuknutím na miniatúru spustite prenos.

7

Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne

prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení

uloží.

Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani

prenášať.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

1

Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe

obrazovky aktívne.

2

Fotografie a videá v zariadení zobrazíte tak, že prejdete na Plocha, ťuknete na

a potom nájdite ikonu Album a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na jednu alebo viac fotografií alebo videoklipov, ktoré chcete zdieľať.

4

Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými

stranami tak, aby sa obe snímacie oblasti NFC dotýkali. Keď sa zariadenia

spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra fotografie alebo

videa.

5

Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.

6

Po dokončení prenosu sa fotografia alebo videoklip zobrazia na obrazovke

prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.

Môžete taktiež použiť funkciu NFC na zdieľanie videa z aplikácie Movies.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

1

Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe

obrazovky aktívne.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Pre otvorenie webového prehliadača nájdite a ťuknite na položku .

4

Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.

5

Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými

stranami tak, aby sa obe snímacie oblasti NFC dotýkali. Keď sa zariadenia

spoja, zavibrujú a prehrajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra webovej stránky.

6

Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.

7

Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho

zariadenia.

94

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky

vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni.

Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

Skenovanie značky NFC

1

Uistite sa, že vaše zariadenie má zapnutú funkciu NFC, a že obrazovka je

aktívna.

2

Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávacia oblasť

NFC zariadenia. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah.

Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

3

Aby ste otvorili značku, ťuknite na ňu.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC

spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri tomto type

pripájania nájdete ďalšie informácie v používateľskej príručke kompatibilného

zariadenia.

V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo

Bluetooth® na oboch zariadeniach.