Sony Xperia SP - Bezdrôtová technológia Bluetooth®

background image

Bezdrôtová technológia Bluetooth

®

Pomocou funkcie Bluetooth

®

môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné

s technológiou Bluetooth

®

alebo môžete pripojiť doplnky súpravy handsfree.

V zariadení zapnite funkciu Bluetooth

®

a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším

zariadeniam kompatibilným s technológiou Bluetooth

®

, napríklad k počítačom,

doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth

®

fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými
zariadeniami Bluetooth

®

.

Vzájomná spolupráca a kompatibilita medzi zariadeniami Bluetooth

®

sa líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth

®

a viditeľnosti zariadenia

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Funkciu Bluetooth

®

zapnite ťuknutím na prepínač vedľa položky Bluetooth.

3

Ťuknite na položku Bluetooth. Zobrazí sa vaše zariadenie a zoznam
dostupných zariadení s technológiou Bluetooth

®

.

4

Ťuknutím na názov svojho zariadenia nastavte, aby bolo viditeľné pre ďalšie
zariadenia s technológiou Bluetooth

®

.

Prispôsobenie viditeľnosti zariadenia pre iné zariadenia Bluetooth

®

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Bluetooth a ťuknite na ňu.

3

Stlačte tlačidlo a vyberte položku Časový limit viditeľnosti.

4

Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po
zapnutí funkcie Bluetooth

®

a nastavení telefónu na viditeľný.

95

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zadanie názvu zariadenia

1

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth

®

.

2

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položku Bluetooth a ťuknite na ňu.

4

Ťuknite na položku a potom vyberte položku Premenovať telefón.

5

Zadajte názov zariadenia.

6

Ťuknite na položku Premenovať.

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth

®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť
napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth

®

alebo k prípojke do auta Bluetooth

®

a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.
Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

si zariadenie spárovanie

zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth

®

môže byť potrebné

zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód

0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii
k zariadeniu Bluetooth

®

. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením

Bluetooth

®

nebude nutné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia Bluetooth

®

, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth

®

, vyžadujú

spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.

Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth

®

, ale pripojiť ho môžete iba

k jednému profilu Bluetooth

®

naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať so svojím zariadením,
aktivovanú funkciu Bluetooth

®

a či je pre zariadenia Bluetooth

®

viditeľné.

2

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položku Bluetooth a ťuknite na ňu. Všetky dostupné zariadenia
Bluetooth

®

sa zobrazia v zozname.

4

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, ktoré chcete spárovať so zariadením.

5

V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrďte rovnaký prístupový
kód na oboch zariadeniach. Vaše zariadenie a zariadenie Bluetooth

®

sa

spárovali.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth

®

1

Ak sa pripájate k zariadeniu Bluetooth

®

, ktoré pred pripojením vyžaduje

spárovanie zariadenia, pri spárovaní postupujte podľa nasledujúcich krokov.

2

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položku Bluetooth a ťuknite na ňu.

4

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, ku ktorému chcete svoje zariadenie pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth

®

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Bluetooth a ťuknite na ňu.

3

V časti Párované zariadenia ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia,

ktorého párovanie chcete zrušiť.

4

Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.

Odosielanie a prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth

®

Zdieľajte položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth

®

, ako

sú telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth

®

môžete odosielať a prijímať

niekoľko typov položiek, ako napríklad:

fotografie a videá,

96

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

hudbu a iné zvukové súbory,

kontakty,

webové stránky.

Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth

®

1

Prijímajúce zariadenie:

Uistite sa, že je funkcia Bluetooth

®

zapnutá a že je

zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth

®

.

2

Odosielajúce zariadenie:

Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú

chcete odoslať, a prejdite na túto položku.

3

V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad

dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu

existovať aj iné spôsoby odoslania položky.

4

Vyberte položku Bluetooth.

5

Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth

®

.

6

Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.

7

Prijímajúce zariadenie:

Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.

8

Odosielajúce zariadenie:

Na požiadanie potvrďte prenos na prijímacie

zariadenie.

9

Prijímajúce zariadenie:

Prijmite prichádzajúcu položku.

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth

®

zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia

s technológiou Bluetooth

®

.

2

Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.

3

Ak sa zobrazí výzva, v obidvoch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód

alebo potvrďte ponúkaný prístupový kód.

4

Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte

stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na

upozornenie.

5

Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku Prijať.

6

Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.

7

Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete

na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov, ktoré ste prijali prostredníctvom technológie Bluetooth

®

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Bluetooth a ťuknite na ňu.

3

Stlačte tlačidlo a vyberte položku Zobraziť prijaté súbory.