Sony Xperia SP - Služby a zdroje určovania polohy

background image

Služby a zdroje určovania polohy

Pomocou svojho zariadenia môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby či

zdroje: satelity GPS a bezdrôtové siete. Možnosť bezdrôtovej siete (sieť Wi-Fi

a mobilné siete) zapnite, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho

získať rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte priamy výhľad na

oblohu, zapnite možnosť satelitov GPS. V situáciách, keď je pripojenie k bezdrôtovej

sieti slabé, by ste na zabezpečenie zistenia svojej polohy mali zapnúť obe možnosti.

Obidve možnosti sa aktivujú predvolene pri zapnutí služieb určenia polohy.

Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy vrátane, ale nie

výlučne, navigačných služieb.

Povolenie služieb určenia polohy

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku Služby určovania polohy.

3

Posuňte jazdec vedľa položky Prístup k informáciám o mojej polohe doprava.

4

Akciu potvrďte dvojitým ťuknutím na položku Súhlasím.

Ak povolíte služby určenia polohy, predvolene sa povolia možnosti Satelity GPS aj Služba

určovania miesta od spoločnosti Google (siete Wi-Fi a mobilné siete). Jednotlivé možnosti

môžete zakázať manuálne.

Povolenie prístupu k polohe aplikáciám Google

1

Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Google > Nastavenie umiestnenia.

3

Posuňte jazdec vedľa položky Pov. apl. Google prist. k inf. o mieste doprava.

Na používanie služieb určenia polohy sa vyžaduje prihlásenie do účtu Google™.