Sony Xperia SP - Zálohovanie kontaktov

background image

Zálohovanie kontaktov

Pamäťovú kartu alebo kartu SIM môžete použiť na zálohovanie kontaktov.

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky Exportovať kontakty > Karta SD.

3

Ťuknite na položku OK.

Export kontaktov na kartu SIM

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku Exportovať kontakty > Karta SIM.

3

Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku Označiť

všetky

, ak si želáte exportovať všetky kontakty.

4

Ťuknite na položku Exportovať.

5

Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte

možnosť Pridať kontakty, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM

nahradiť, vyberte možnosť Nahradiť všetky kontakty.

Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je

obmedzená pamäť na kartách SIM.

48

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.