Sony Xperia SP - Prenos kontaktov

background image

Prenos kontaktov

Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do nového zariadenia. Ak potrebujete

pomoc s výberom spôsobu prenosu,

prečítajte si článok

o prenose kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Aplikácie Xperia™ Transfer a Contacts Setup sú súčasťou počítačového programu

PC Companion, ktorý umožňuje zhromaždiť kontakty zo starého zariadenia a preniesť

ich do nového zariadenia. Tieto aplikácie podporujú zariadenia niekoľkých značiek

vrátane iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola a Nokia.
Potrebujete:

počítač s internetovým pripojením,

kábel USB k starému zariadeniu,

kábel USB k novému zariadeniu so systémom Android™,

staré zariadenie,

nové zariadenie so systémom Android™.

Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia pomocou počítača

1

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaná aplikácia

PC Companion

.

2

Otvorte aplikáciu PC Companion, kliknite na položku

Xperia™ Transfer

alebo

Contacts Setup

(Nastavenie kontaktov) a podľa pokynov preneste kontakty.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online
účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky Nastavenie > Účty a synchronizácia.

3

Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položky >

Synchronizovať

.

Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať

kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do

nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu
SIM alebo použiť technológiu Bluetooth

®

. Konkrétne informácie o prenose kontaktov

zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Import kontaktov z pamäťovej karty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položky Importovanie kontaktov > Karta

SD

.

3

Vyberte miesto uloženia kontaktov.

4

Vyberte súbor, ktorý chcete naimportovať.

44

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth

®

zapnutú a zariadenie je nastavené ako

viditeľné.

2

Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte

stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na

upozornenie.

3

Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku Prijať.

4

Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na

upozornenie.

5

Ťuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

Import kontaktov z karty SIM

Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu

duplicitných položiek kontaktov.

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky Importovanie kontaktov > Karta SIM.

3

Vyberte miesto uloženia kontaktov.

4

Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete

importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť Importovať všetko.