Sony Xperia SP - Kalendár

background image

Kalendár a budík

Kalendár

Informácie o kalendári

Zariadenie ponúka kalendár na správu časového plánu. Ak máte účet Google™,

kalendár v zariadení si môžete synchronizovať aj so svojím kalendárom na webe.

Ďalšie informácie nájdete v téme

Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange

ActiveSync®

na stránke 105.

Nastavenie zobrazenia kalendára

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

Kalendár

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a potom vyberte

možnosť.

Zobrazenie viacerých kalendárov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku Kalendár

a ťuknite na ňu.

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Kalendáre.

3

Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť.

Vytvorenie udalosti kalendára

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku Kalendár.

2

Ťuknite na položku .

3

Ak ste si kalendár zosynchronizovali s jedným alebo viacerými účtami, vyberte

účet, do ktorého chcete túto udalosť pridať. Ak chcete túto udalosť pridať iba do

zariadenia, ťuknite na položku Kalendár zariadenia.

4

Zadajte názov, čas, miesto a popis udalosti.

5

Ťuknite na položku Viac a nastavte pripomienku danej udalosti. Novú

pripomienku danej udalosti pridáte ťuknutím na položku .

6

V prípade potreby vyberte v časti Opakovanie inú možnosť.

7

Ťuknite na položku Hotovo.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie prehrá krátky zvuk, aby ju pripomenul.

V stavovom riadku sa tiež zobrazí položka .

Zobrazenie udalosti kalendára

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku

Kalendár

.

2

Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zmena nastavení kalendára

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku

Kalendár

.

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Nastavenia.

3

Ťuknite na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa

požiadaviek.