Sony Xperia SP - Zoznamy skladieb

background image

Zoznamy skladieb

Na ploche prehrávača WALKMAN môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb

z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

1

Otvorte plochu prehrávača WALKMAN.

2

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať interpreta, album alebo skladbu, dotknite

sa mena interpreta alebo názvu albumu či skladby a podržte na ňom prst.

3

Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku Pridať do > Vytvoriť nový zozn.

sklad.

.

4

Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku OK.

Môžete tiež ťuknúť na obal albumu a potom ťuknutím na položku vytvoriť nový zoznam

skladieb.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

1

Otvorte plochu aplikácie WALKMAN.

2

Vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb,

dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte tam prst.

3

Ťuknite na položku Pridať do.

4

Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo

skladbu. Album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehratie vlastných zoznamov skladieb

1

Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položku Zozn.

skladieb

.

2

V časti Zozn. skladieb ťuknite na zoznam skladieb.

3

Ťuknutím prehrajte skladbu.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

1

V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete

odstrániť.

2

V zobrazenom zozname ťuknite na položku Odstrániť zoznam skladieb.

Odstránenie zoznamu skladieb

1

Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položku Zozn.

skladieb

.

2

Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.

3

Ťuknite na položku Odstrániť.

4

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku Odstrániť.

Predvolené zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.