Sony Xperia SP - Vylepšenie zvuku

background image

Vylepšenie zvuku

Vylepšenie zvuku pomocou ekvalizéra

1

Počas prehrávania skladby v aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na tlačidlo .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Zvukové efekty > Zlepšenia zvuku.

3

Ak si chcete zvuk prispôsobiť ručne, pretiahnite tlačidlá frekvenčného pásma

nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, ťuknite na položku

a vyberte štýl.

Zapnutie priestorového zvuku

1

Keď je otvorená aplikácia WALKMAN, ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Zvukové efekty > Zlepšenia zvuku >

Nastavenie

> Priestorový zvuk (VPT).

3

Vyberte nastavenie a ťuknutím na položku OK ho potvrďte.