Sony Xperia SP - Vizualizér

background image

Vizualizér

Vizualizér vytvára vizuálne efekty počas prehrávania skladieb. Efekty každej skladby

sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien

hlasitosti, rytmu a frekvencie hudby. Taktiež môžete zmeniť motív pozadia.

Zapnutie vizualizéra

1

V aplikácii WALKMAN ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku Vizualizér.

Ťuknutím na obrazovku prepnete na režim zobrazenia na celú obrazovku.

Zmena témy pozadia

1

V aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku Vizualizér.

3

Ťuknite na tlačidlo > Motív a vyberte požadovanú tému.