Sony Xperia SP - Počúvanie hudby

background image

Počúvanie hudby

Aplikácia WALKMAN umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

1

Prehľadávanie hudby

2

Vyhľadávanie v skladbách v službe Music Unlimited a vo všetkých skladbách uložených v zariadení

3

Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania

4

Obal albumu (ak je k dispozícii)

5

Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania

Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu

6

Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby

7

Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania

Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu

8

Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

9

Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania

10 Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiary skladbu rýchlo posuniete

dopredu alebo dozadu

11 Celková časová dĺžka aktuálnej skladby

12 Uplynulý čas aktuálnej skladby

58

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prehratie skladby

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ak sa nezobrazuje plocha prehrávača WALKMAN, ťuknite na tlačidlo .

3

Vyberte kategóriu hudby, napríklad v časti InterpretiAlbumy alebo Skladby,

a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete otvoriť.

4

Ťuknutím prehrajte skladbu.

Položky chránené autorskými právami nemusí byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu,

ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

Počas prehrávania skladby v aplikácii WALKMAN ťuknutím na obal albumu

zobrazte tlačidlo so symbolom nekonečna a potom ťuknite na tlačidlo .

Tlačidlo so symbolom nekonečna

umožňuje prístup k viacerým zdrojom informácií vrátane

videí v službe YouTube™, textu a informácií o interpretovi na Wikipédii.

Nastavenie hlasitosti zvuku

Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizácia aplikácie WALKMAN

Počas prehrávania skladby ťuknutím na položku prejdite na obrazovku

Plocha. Aplikácia WALKMAN bude prehrávať na pozadí.

Ako otvoriť aplikáciu „WALKMAN” počas prehrávania na pozadí

1

Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s

naposledy používanými aplikáciami.

2

Ťuknite na aplikáciu „WALKMAN“.