Sony Xperia SP - Nastavenia fotoaparátu

background image

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .

3

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých veľkostí a pomerov strán.

Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

3264×2448(4:3)

Obrázok s veľkosťou 8 megapixelov a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať

na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

3104×1746(16:9)

70

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Obrázok s veľkosťou 5 megapixelov a pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete

zobrazovať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

1632×1224(4:3)

Obrázok s veľkosťou 2 megapixely a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať

na obrazovke bez širokouhlého formátu.

1920×1080(16:9)

Obrázok s veľkosťou 2 megapixely a pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať

na širokouhlej obrazovke.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách.

Túto funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých

nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri

zachytávaní fotografií netriasol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom

nasnímania fotografie.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom

nasnímania fotografie.

Vypnuté

Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu,

na ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie

bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje

zaostrenie tak, aby oblasť v žltom zaostrovacom rámčeku zostala ostrá.

Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybratý objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa

obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na

modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Aut. zaostr. na viac objekt.

Fotoaparát automaticky zaostrí na niekoľko oblastí snímky. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte

na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je

nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst. Priebežné zaostrovanie je vypnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámčekmi na obrazovke. Fotoaparát

automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu

ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa modrým rámčekom označí tvár, ktorá je

vybratá a na ktorú je zaostrené. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén.

Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostrilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu.

Priebežné zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa

farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia

sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo

pohybom snímaných predmetov, zvýšte citlivosť ISO.

Automaticky

71

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Citlivosť ISO nastaví automaticky.

100

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 100.

200

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 200.

400

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 400.

800

Citlivosť ISO nastaví na hodnotu 800.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa

toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Prispôsobuje expozíciu na stred obrázka.

Priemerné

Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje

drobné pohyby ruky.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií a videí hneď po ich nasnímaní.

Neobmedzené

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografie alebo videa.

5 sekúnd

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografie alebo videa.

3 sekundy

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografie alebo videa.

Upraviť

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnuté

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na

ikonu blesku na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.

Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak

nežiaducim tmavým tieňom.

Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

72

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vypnuté

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým

svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku.

Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.

Baterka

Pri fotografovaní je zapnutá baterka alebo svetlo fotoaparátu.