Sony Xperia SP - Správa videí

background image

Správa videí

Získanie informácií o filme ručne

1

Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku Filmy

a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na položku Všetky na karte Moja kolekcia a vyhľadajte miniatúru

súboru, o ktorom chcete získať informácie.

4

Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť

Hľadať informácie

.

5

Ak sa zobrazí výzva, nechajte zariadenie prevziať podrobnosti videa

prostredníctvom mobilného dátového pripojenia.

6

Zadajte kľúčové slová vybratého videa do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite

na tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.

7

Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť Hotovo. Spustí sa preberanie

informácií.

Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri otvorení aplikácie Movies, ak je

začiarknuté políčko Získanie detailov videa v časti Nastavenie. Môžu byť účtované poplatky

za prenos dát.

Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.

83

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vymazanie informácií o videu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku Filmy

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknutím na položku Všetky na karte Moja kolekcia vyhľadajte video, ktoré

chcete upraviť.

3

Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť

Vymazať informácie

.

Odstránenie videa

1

Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku Filmy a ťuknite na ňu.

2

Ťuknutím na položku Všetky na karte Moja kolekcia vyhľadajte video, ktoré

chcete odstrániť.

3

Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku Odstrániť

v zobrazenom zozname.

4

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku Odstrániť.

84

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.