Sony Xperia SP - Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

background image

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

1

Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných priečinkov

2

Napísanie novej e-mailovej správy

53

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

3

Hľadanie e-mailových správ

4

Prístup k nastaveniam a možnostiam

5

Zoznam e-mailových správ

Prevzatie nových e-mailových správ

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku E-mail.

3

Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku a vyberte

Prijaté správy

účtu, ktorý chcete skontrolovať.

4

Ak chcete prevziať nové správy, ťuknite na položku .

Ak chcete aktualizovať zoznam správ, prstom potiahnite otvorené okno prijatých správ

smerom nadol.

Čítanie e-mailových správ

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku E-mail.

3

Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku a vyberte účet, ktorý

chcete skontrolovať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku Prijaté

správy

. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na položku

a potom v rozbaľovacej ponuke na položku Kombin. prijaté správy.

4

Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak

chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku E-mail

a ťuknite na ňu.

2

Ak používate viaceré e-mailové účty, ťuknite na položku a vyberte účet,

z ktorého chcete e-mail odoslať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na

položku Prijaté správy.

3

Ťuknite na položku a napíšte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu, alebo

ťuknutím na položku vyberte jedného alebo viacerých príjemcov zo zoznamu

kontaktov.

4

Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .

Odpovedanie na e-mailovú správu

1

V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať,

ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku Odpovedať alebo Odpovedať

všetkým

.

2

Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Poslanie e-mailovej správy ďalej

1

V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej,

ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku Poslať ďalej.

2

Zadajte e-mailovú adresu príjemcu manuálne alebo ťuknite na položku

a vyberte príjemcu spomedzi kontaktov.

3

Zadajte text správy a ťuknite na položku .

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

1

Vyhľadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobraziť,

a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .

2

Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku Načítať. Príloha sa začne

preberať.

3

Po dokončení preberania prílohy ťuknite na položku Zobraz..

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

1

Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na meno odosielateľa. Potom ťuknite na položku OK.

3

Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku Vytvoriť nový kontakt.

4

V prípade potreby upravte údaje kontaktu. Potom ťuknite na položku Hotovo.

54

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.