Sony Xperia SP - Právne informácie

background image

Právne informácie

SonyC5302/C5303/C5306

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez

akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností

v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže vykonať spoločnosť Sony

Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových

vydaniach tejto používateľskej príručky.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Všetky práva vyhradené.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posielať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály

zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie

však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za

dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie

spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie

potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek

dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za

žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od

tretích strán.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na

používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej

strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom

webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany

osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo služieb

ponúkaných tretími stranami.

Ak chcete zobraziť regulačné informácie, ako je napríklad značka CE, vyberte batériu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými

známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky

ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke

www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo

šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na

ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na

prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci

obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na

prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní

licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam

zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér

WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné

a nekomerčné použitie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4

video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré

spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa

licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie

sa žiadna licencia neudeľuje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na

reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C.

Navštívte stránku http://www.mpegla.com. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je

licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

122

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, VYMAZANIE A/ANI

PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V TELEFÓNE (VRÁTANE, NIE VŠAK

VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DÔVODOM ĽUBOVOĽNÁ

AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV POPÍSANÝCH V TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ

PRÍRUČKE, AKO AJ AK JE DÔVODOM POUŽÍVANIE ĽUBOVOĽNÉHO Z INDIKÁTOROV A TIPOV

UVEDENÝCH V NASLEDUJÚCICH PODSEKCIÁCH TOHTO DOKUMENTU: SPÔSOBY PRENOSU

KONTAKTOV A UKLADACÍ PRIESTOR ÚDAJOV. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY

ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK

VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE

ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

123

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.