Sony Xperia SP - Zobrazenie fotografií a videí

background image

Zobrazenie fotografií a videí

Na karte Obrázky v aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá

nasnímané fotoaparátom alebo si zobrazovať podobný obsah uložený v zariadení.

Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.

1

Zobrazenie fotografií a videí na karte Obrázky

2

Zobrazenie fotografií a videí na karte Moje albumy

3

Zobrazenie možností ponuky

4

Dátum položiek v skupine

5

Ťuknutím zobrazíte fotografie a videá

6

Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

Zobrazenie fotografií a videí

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Album a ťuknite na ňu.

3

Ťuknutím fotografiu alebo video zobrazte.

4

Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo

nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte

predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.

Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení,

začiarknite políčko Autom. otočenie obrazovky v ponuke Nastavenie > Displej.

Zmena veľkosti miniatúr

Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, roztiahnutím

dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Priblíženie a vzdialenie fotografie

Keď si pozeráte fotografiu, roztiahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo

stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Zobrazenie prezentácie fotografií

1

Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a

potom ťuknite na možnosť > Prezentácia, ak chcete spustiť prezentáciu

všetkých fotografií v albume.

2

Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

75

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Sledovanie prezentácie fotografií s hudbou

1

Pri prezeraní fotografií ťuknite na pruh s nástroj na obrazovke, potom ťuknite na

> SensMe™ slideshow.

2

Vyberte hudbu a tému, ktorú chcete použiť pri prezentácii, a potom ťuknite na

. Aplikácia Album analyzuje fotografie a použije hudobné údaje SensMe™ na

prehranie prezentácie.

3

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ťuknite na obrazovku na zobrazenie

ovládania a potom ťuknite na .

Prehrávanie videa

1

Otvorte kartu Obrázky alebo kartu Moje albumy v albume.

2

Pomocou zobrazení v mriežke alebo zozname nájdite video, ktoré si želáte

otvoriť.

3

Ťuknutím prehrajte videoklip.

4

Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich

ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znovu ťuknite na

obrazovku.

Pozastavenie videa

1

Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.

2

Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

1

Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.

2

Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu

alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.