Sony Xperia SP - Zdieľanie a správa fotografií a videí

background image

Zdieľanie a správa fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi

spôsobmi spravovať. Môžete napríklad pracovať s dávkami fotografií, odstraňovať

fotografie a pripojiť ich ku kontaktom.

Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani

prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Zdieľanie fotografie alebo videa

1

V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať,

a ťuknite na ne.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku

.

3

Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na

základe príslušných krokov odošlite.

Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

1

Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi

a potom ťuknite na položky > Použiť ako > Obrázok kontaktu.

2

Ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položky Kontakty > Len raz a vyberte kontakt.

Použitie fotografie ako tapety

1

Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi

a potom ťuknite na položky > Použiť ako > Tapeta.

2

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

76

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Otočenie fotografie

1

Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov

a potom ťuknite na možnosť .

2

Vyberte položku Otočiť. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

1

Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi

a potom ťuknite na možnosť .

2

Ťuknite na položku Odstrániť.

Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

1

Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album ťuknite na možnosť

a potom na položku Vybrať položky.

2

Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybraté položky budú označené

modrým orámovaním.

3

S vybratými položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneloch

s nástrojmi.

Na aktiváciu režimu výberu sa môžete tiež dotknúť položky a podržať ju, kým sa jej

orámovanie nesfarbí na modro. Potom môžete vybrať ďalšie položky tak, že na ne ťuknete.

Analýza fotografií s tvárami v aplikácii Album

Môžete analyzovať ľubovoľné fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre

ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa

analyzujú hneď po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej

osoby zoskupiť do jedného priečinka.

Zapnutie funkcie analýzy fotografií

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Album > Moje albumy > Tváre a ťuknite na ne.

3

Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a fotografie sa rozdelia do

príslušných skupín v priečinku Nepomenované tváre.

Pomenovanie tváre

1

V dlaždici Tváre ťuknite na priečinok Neznáme tváre, vyhľadajte priečinok

Ostatné tváre

a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.

2

Ťuknite na položku Pridať meno.

3

Zadajte meno a potom ťuknite na položky Hotovo > Pridať ako novú osobu.

Úprava mena tváre

1

Pri zobrazení tváre na celú obrazovku zobrazte panely nástrojov ťuknutím na

obrazovku a potom ťuknite na položky > Upraviť značky mien.

2

Ťuknite na položku OK.

3

Ťuknite na meno tváre, ktoré chcete upraviť.

4

Upravte meno a potom ťuknite na položky Hotovo > Pridať ako novú osobu.