Sony Xperia SP - Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

background image

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať

na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej

fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

Úprava fotografie

Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku

a potom ťuknite na ikonu .

77

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Orezanie fotografie

1

Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi

a potom ťuknite na možnosť .

2

Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky Editor fotografií > Len raz.

3

Ťuknite na položky > Orezať.

4

Ťuknutím na položku a vyberte možnosť.

5

Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst.

Keď zmiznú štvorce na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra

alebo von.

6

Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite

sa jedného z jeho štyroch rohov a podržte na ňom prst, aby zmizli štvorce na

okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.

7

Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho

vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.

8

Ťuknite na položku Uplatniť funkciu Orezať.

9

Ak chcete uložiť kópiu fotografie po orezaní, ťuknite na položku Uložiť.

Použitie špeciálnych efektov na fotografiu

1

Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi

a potom ťuknite na možnosť .

2

Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky Editor fotografií > Len raz.

3

Ťuknite na položku a potom vyberte možnosť.

4

Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku Uložiť.

Vylepšenie fotografie pomocou rozšírených nastavení

1

Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov

a potom ťuknite na možnosť .

2

Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky Editor fotografií > Len raz.

3

Ťuknite na položku a potom vyberte možnosť.

4

Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku Uložiť.

Úprava nastavení svetla fotografie

1

Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi

a potom ťuknite na možnosť .

2

Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky Editor fotografií > Len raz.

3

Ťuknite na položku a potom vyberte možnosť.

4

Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku Uložiť.

Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

1

Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov

a potom ťuknite na možnosť .

2

Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky Editor fotografií > Len raz.

3

Ťuknite na položku a potom vyberte možnosť.

4

Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku Uložiť.