Sony Xperia SP - Ekran główny

background image

Ekran główny

Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Możesz dostosować ekran

główny, umieszczając na nim aplikacje, widżety, skróty, foldery, motywy i tapetę.

Możesz też dodać dodatkowe okienka.
Ekran główny sięga poza normalną szerokość ekranu. Aby wyświetlić zawartość

wszystkich okienek ekranu głównego, trzeba musnąć ekran w lewo lub w prawo.

Wskaźnik

informuje o tym, która część ekranu głównego

jest aktualnie widoczna. Okienka można dodawać i usuwać, a jedno z nich ustawić

jako główne okienko ekranu głównego.

18

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przejść do ekranu głównego

Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny

Muśnij ekran w lewo lub prawo.

Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny do czasu wibracji

urządzenia.

2

Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić

jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję .

Jak dodać okienko do ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy

urządzenie zacznie wibrować.

2

Aby przeglądać okienka, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij

pozycję .

Jak usunąć panel z ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie

wibrować.

2

Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a

następnie stuknij .

Widżety

Widżety to małe aplikacje, których można użyć bezpośrednio na Ekran główny. Na

przykład widżet “WALKMAN” umożliwia bezpośrednie rozpoczęcie odtwarzania

muzyki.
Można zmieniać rozmiar niektórych widżetów, co umożliwia ich powiększanie, aby

wyświetlić więcej zawartości, lub zmniejszenie ich, aby oszczędzić miejsce na Ekran

główny.

Jak dodać widżet do ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy

urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij Widżety.

2

Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.

19

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zmienić rozmiar widżetu

1

Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji

urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np.

widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany

rozmiaru.

2

Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć

widżet.

3

Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie

Ekran główny.

Zmiana układu ekranu głównego

Wygląd ekranu głównego można dostosować. Można też zmienić funkcje dostępne z

tego ekranu. Możliwe jest zmiana tapety ekranu, przesuwanie elementów, tworzenie

folderów oraz dodawanie skrótów i widżetów.

Opcje dostosowywania

Po dotknięciu i przytrzymaniu pustego obszaru na ekranie głównym pojawiają się

następujące opcje dostosowywania:

Dodaj widżety do ekranu głównego.
Dodaj aplikacje i skróty.
Ustaw tapetę ekranu głównego.
Ustaw motyw tła.

Jak wyświetlić opcje dostosowywania z ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny, aż urządzenie

zacznie wibrować i u dołu ekranu zostaną wyświetlone opcje dostosowywania.

Jak dodać skrót do ekranu głównego

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż

urządzenie zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.

2

W menu dostosowywania stuknij pozycję Aplikacje.

3

Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie

dodana do ekranu Ekran główny.

W kroku 3 można też stuknąć pozycję Skróty i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji.

W przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać

określone funkcje do skrótu.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia

i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia

i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij go do pozycji .

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i

włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść

na inną ikonę aplikacji lub skrót.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym

Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia

i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.

20

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

1

Stuknij folder, aby go otworzyć.

2

Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole Nazwa

folderu

.

3

Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję Gotowe.

Zmiana tapety ekranu głównego

Dostosuj Ekran główny zgodnie ze swoim gustem, używając tapet i różnych motywów.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie Ekran główny do czasu wibracji

urządzenia.

2

Stuknij pozycję Tapety i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić motyw ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie

wibrować.

2

Stuknij pozycję Motywy, a następnie wybierz motyw.

Po zmianie motywu zmianie ulega także tło w niektórych aplikacjach.