Sony Xperia SP - Playlisty

background image

Playlisty

Na głównym ekranie aplikacji WALKMAN można tworzyć własne listy odtwarzania z

muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

Jak utworzyć własne listy odtwarzania

1

Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.

2

Aby dodać wykonawcę, album lub utwór do listy odtwarzania, dotknij pozycji z

nazwą wykonawcy albo tytułem albumu lub utworu i przytrzymaj ją.

3

W wyświetlonym menu stuknij kolejno pozycje Dodaj do > Utwórz nową listę

odtw.

.

4

Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję OK.

Aby utworzyć nową listę odtwarzania, można także stuknąć okładkę albumu i stuknąć pozycję

.

Jak dodać utwory do listy odtwarzania

1

Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN.

2

Przejdź do utworu lub albumu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, a

następnie dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go.

3

Stuknij pozycję Dodaj do.

4

Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album

lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

1

Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN i stuknij pozycję Listy odtwarz..

2

W sekcji Listy odtwarz. stuknij listę odtwarzania.

3

Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

1

Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.

2

Stuknij pozycję Usuń z listy odtwarzania na wyświetlonej liście.

Jak usunąć listę odtwarzania

1

Otwórz ekran główny aplikacji WALKMAN, a następnie stuknij pozycję Listy

odtwarz.

.

2

Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.

3

Stuknij pozycję Usuń.

4

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń.

Nie można usunąć domyślnej listy odtwarzania.