Sony Xperia SP - Mendengar radio

background image

Mendengar radio

Radio FM dalam peranti anda berfungsi seperti mana-mana radio FM lain. Contohnya,

anda boleh menyemak imbas dan mendengar stesen radio FM dan menyimpannya

sebagai kegemaran. Anda perlu menyambungkan headset atau fon kepala kepada

peranti anda sebelum anda dapat menggunakan radio. Hal ini disebabkan headset

atau fon kepala itu bertindak sebagai antena. Selepas salah satu peranti ini

disambungkan, anda kemudiannya boleh menukar bunyi radio ke speaker, jika

diingini.

1

Senarai kegemaran

2

Hidupkan/matikan butang radio

3

Lihat pilihan menu

4

Frekuensi talaan

5

Simpan atau keluarkan saluran sebagai kegemaran

6

Penalaan dail

7

Bergerak ke kiri jalur frekuensi untuk mencari saluran

8

Bergerak ke kanan jalur frekuensi untuk mencari saluran

9

Saluran kegemaran yang disimpan

Untuk mendengar radio FM

1

Sambungkan headset atau set fon kepala pada peranti anda.

2

Dari Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik Radio FM . Saluran yang tersedia kelihatan apabila anda tatal

melalui jalur frekuensi.

Apabila anda memulakan radio FM, saluran tersedia kelihatan secara automatik. Sekiranya

saluran mempunyai maklumat RDS, maklumat tersebut muncul beberapa saat selepas anda

mula mendengar saluran itu.

Untuk beralih antara saluran radio

Seret jalur frekuensi ke kanan atau ke kiri.

Untuk memulakan carian baru untuk saluran radio

1

Apabila radio terbuka, tekan .

2

Ketik Cari saluran. Radio mengimbas seluruh jalur frekuensi, dan semua

saluran yang tersedia dipaparkan.

66

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar bunyi radio ke speaker

1

Apabila radio terbuka, tekan .

2

Ketik Mainkan di speaker.

Untuk menukar semula bunyi ke headset berwayar atau fon kepala, tekan dan ketik Mainkan

dlm fon kepala.

Untuk mengenal pasti lagu pada radio FM menggunakan TrackID™

1

Semasa lagu dimainkan pada radio FM peranti anda, tekan , kemudian pilih

TrackID™

.

2

Penunjuk perkembangan kelihatan apabila aplikasi TrackID™ membuat sampel

lagu. Jika berjaya, anda ditunjukkan dengan hasil trek atau senarai

kemungkinan trek.

3

Tekan untuk kembali ke Radio FM.

Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong dalam semua negara/rantau

atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan.