Sony Xperia SP - Menyekat panggilan

background image

Menyekat panggilan

Anda boleh menyekat semua atau kategori tertentu panggilan masuk dan keluar. Jika

anda telah menerima kod PIN2 daripada pembekal khidmat anda, anda juga boleh

menggunakan senarai Nombor Pendailan Tetap (FDN) untuk mengehadkan panggilan

keluar.

Untuk menyekat panggilan masuk atau keluar

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Tetapan panggilan.

3

Ketik Sekatan panggilan, dan buat pilihan.

4

Masukkan kata laluan dan ketik Dayakan.

Apabila anda menyediakan sekatan panggilan buat pertama kali, anda perlu memasukkan kata

laluan untuk mengaktifkan fungsi sekatan panggilan. Anda perlu menggunakan kata laluan

yang sama kemudian jika anda ingin menyunting tetapan sekatan panggilan.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan pendailan tetap

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Tetapan panggilan > Nombor pendailan tetap.

3

Ketik Aktifkan pendailan tetap atau Nyahaktifkan pendailan tetap.

4

Masukkan PIN2 anda dan ketik OK.

Untuk mengakses senarai penerima panggilan yang diterima

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Tetapan panggilan > Nombor pendailan tetap >

Nombor pendailan tetap

.