Sony Xperia SP - Menerima panggilan

background image

Menerima panggilan

Untuk menjawab panggilan

Untuk menolak panggilan

Untuk membisukan nada dering panggilan masuk

Apabila anda menerima panggilan, tekan kekunci kelantangan.

Menolak panggilan dengan mesej

Anda boleh menolak panggilan dengan mesej yang ditentukan terlebih dahulu.

Apabila anda menolak panggilan dengan mesej tersebut, mesej akan dihantar secara

automatik kepada pemanggil dan disimpan pada peranti anda.
Enam mesej dipratakrif pada peranti anda. Anda boleh memilih ini daripada mesej

yang ditentukan terlebih dahulu, yang juga boleh disunting jika perlu.

Untuk menolak panggilan dengan mesej yang ditentukan terlebih dahulu

Seret Tolak dgn mesej ke atas, kemudian pilih mesej.

Untuk menolak panggilan kedua dengan mesej yang diprataktir

Apabila anda mendengar bunyi bip berulang semasa panggilan, seret Tolak

dgn mesej

ke atas, kemudian pilih mesej.

Untuk menyunting mesej yang digunakan untuk menolak panggilan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Tetapan panggilan > Tolak panggilan dengan

mesej

.

3

Ketik mesej yang anda mahu sunting, kemudian lakukan perubahan yang perlu.

4

Setelah anda selesai, ketik OK.

40

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.