Sony Xperia SP - Tetapan rangkaian mudah alih

background image

Tetapan rangkaian mudah alih

Peranti anda bertukar antara rangkaian mudah alih secara automatik, bergantung

pada rangkaian mudah alih yang tersedia di kawasan yang berbeza. Anda juga boleh

menetapkan peranti anda secara manual untuk menggunakan mod rangkaian mudah

alih tertentu, contohnya, WCDMA atau GSM.

Untuk memilih mod rangkaian

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik Mod Rangkaian.

4

Pilih mod rangkaian.

Untuk memilih rangkaian lain secara manual

1

Dari Skrin utama, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih > Pengendali

rangkaian

.

3

Ketik Mod cari > Manual.

4

Pilih rangkaian.

Jika anda memilih rangkaian secara manual, peranti anda tidak akan mencari rangkaian lain,

walaupun sekiranya anda keluar dari julat rangkaian pilihan yang dibuat secara manual itu.

Untuk mengaktifkan pemilihan rangkaian automatik

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Dapatkan dan ketik Lagi… > Rangkaian mudah alih > Pengendali rangkaian.

3

Ketik Mod cari > Automatik.

Perayauan data

Sesetengah pengendali rangkaian membenarkan anda menghantar dan menerima

data mudah alih semasa anda dalam perayauan di luar rangkaian rumah anda. Anda

36

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

disyorkan supaya menyemak kadar penghantaran data yang berkaitan terlebih

dahulu.

Untuk mengaktifkan perayauan data

1

Dari Skrin utama, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih.

3

Tandakan kotak semak Perayauan data.

Anda tidak boleh mengaktifkan perayauan data semasa sambungan data telah dinyahaktifkan.

37

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.