Sony Xperia SP - Maklumat undang-undang

background image

Maklumat undang-undang

SonyC5302/C5303/C5306

Panduan pengguna ini diterbitkan oleh Sony Mobile Communications AB atau syarikat bersekutu tempatannya,

tanpa sebarang waranti. Penambahbaikan dan perubahan kepada Panduan pengguna ini yang disebabkan

kesilapan tipografi, maklumat semasa yang tidak tepat atau peningkatan program dan/atau peralatan, boleh

dilakukan oleh Sony Mobile Communications AB pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun,

perubahan tersebut akan disatukan ke dalam edisi baru Panduan pengguna ini.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Hak cipta terpelihara.

Peranti mudah alih anda berkeupayaan untuk memuat turun, menyimpan dan menghantar semula kandungan

tambahan, sebagai contoh, nada dering. Penggunaan kandungan tersebut mungkin disekat atau dilarang oleh

hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada sekatan di bawah undang-undang hak cipta yang diguna

pakai. Anda, dan bukan Sony, bertanggungjawab sepenuhnya bagi kandungan tambahan yang anda muat

turun atau hantar semula dari peranti mudah alih anda. Sebelum penggunaan sebarang kandungan tambahan,

sila sahkan bahawa tujuan penggunaan anda itu dilesenkan sewajarnya atau dibenarkan. Sony tidak menjamin

ketepatan, integriti atau kualiti apa-apa kandungan tambahan atau apa-apa kandungan pihak ketiga yang lain.

Dalam apa-apa keadaan sekalipun Sony tidak akan bertanggungjawab sama sekali terhadap penggunaan tidak

wajar kandungan tambahan atau kandungan pihak ketiga lain.

Panduan pengguna ini boleh merujuk perkhidmatan atau aplikasi yang dibekalkan oleh pihak ketiga.

Penggunaan pemprograman atau perkhidmatan sedemikian mungkin memerlukan pendaftaran berasingan

dengan pembekal pihak ketiga dan mungkin tertakluk pada terma penggunaan tambahan. Bagi aplikasi yang

diakses pada atau melalui tapak web pihak ketiga, sila semak dahulu terma penggunaan dan dasar privasi yang

dikenakan oleh tapak web seperti itu. Sony tidak menjamin ketersediaan atau prestasi sebarang tapak web

pihak ketiga atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Keluarkan bateri untuk melihat maklumat kawal selia seperti tanda CE.

Semua nama produk dan nama syarikat yang dinyatakan di sini adalah tanda dagangan atau tanda dagangan

berdaftar pemiliknya masing-masing. Mana-mana hak yang tidak diberi secara nyata dalam buku panduan ini

adalah terpelihara. Semua tanda dagangan lain merupakan hak milik pemiliknya masing-masing.

Lawati

www.sonymobile.com untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Semua ilustrasi adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan peranti sebenar

dengan tepat.

Produk ini dilindungi oleh hak harta intelektual tertentu Microsoft. Penggunaan atau pengedaran teknologi

sedemikian di luar produk ini dilarang tanpa lesen daripada Microsoft.

Pemilik kandungan menggunakan teknologi pengurusan hak digital Windows Media (WMDRM) untuk

melindungi hak milik intelektual mereka, termasuk hak cipta. Peranti ini menggunakan perisian WMDRM untuk

mengakses kandungan yang dilindungi WMDRM. Jika perisian WMDRM gagal melindungi kandungan, pemilik

kandungan boleh meminta Microsoft untuk membatalkan keupayaan perisian untuk menggunakan WMDRM

untuk memainkan atau menyalin kandungan yang dilindungi. Pembatalan tidak memberi kesan pada

kandungan yang tidak dilindungi. Apabila anda memuat turun lesen untuk kandungan yang dilindungi, anda

bersetuju bahawa Microsoft boleh memasukkan senarai pembatalan dengan lesen. Pemilik kandungan mungkin

memerlukan anda menaik taraf WMDRM untuk mengakses kandungan mereka. Jika anda menolak penaikan

taraf, anda tidak akan dapat mengakses kandungan yang memerlukan naik taraf tersebut.

Produk ini dilesenkan di bawah visual MPEG-4 dan lesen portfolio paten AVC untuk penggunaan peribadi dan

bukan komersil pengguna untuk (i) pengekodan video yang mematuhi standard visual MPEG-4 ("video

MPEG-4") atau standard AVC ("video AVC") dan/atau (ii) penyahkodan MPEG-4 atau video AVC yang dikodkan

oleh pengguna yang terlibat dalam aktiviti peribadi dan bukan komersil dan/atau telah mendapatkannya

daripada pembekal video yang dilesenkan oleh MPEG LA untuk membekalkan MPEG-4 dan/atau video AVC.

Tiada lesen diberikan atau boleh dikenakan secara tersirat untuk sebarang penggunaan lain. Maklumat

123

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

tambahan termasuk maklumat yang berkaitan dengan promosi, penggunaan dalaman dan komersil dan

pelesenan boleh diperolehi daripada MPEG LA, L.L.C. Lihat http://www.mpegla.com. Teknologi penyahkodan

audio MPEG Layer-3 berlesen daripada Fraunhofer IIS and Thomson.

SONY MOBILE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEHILANGAN, PEMADAMAN

DAN/ATAU PENULISAN GANTI DATA BAGI DATA PERIBADI ATAU FAIL YANG DISIMPAN PADA TELEFON

ANDA (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KENALAN, TREK MUZIK DAN GAMBAR) YANG

TIMBUL DARIPADA SEBARANG KEMAS KINI PERANTI MELALUI SEBARANG KAEDAH YANG

DITERANGKAN DALAM PANDUAN PENGGUNA INI, SERTA YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN

SEBARANG PETUNJUK DAN PETUA YANG DIBERIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN “KAEDAH

MEMINDAHKAN KENALAN” DAN “STORAN DATA” DOKUMEN INI. DALAM APA JUGA KEADAAN, JUMLAH

LIABILITI SONY MOBILE ATAU PEMBEKALNYA TERHADAP ANDA UNTUK SEBARANG DAN SEMUA

KEROSAKAN, KEHILANGAN DAN PUNCA TINDAKAN (SAMA ADA DALAM KONTRAK ATAU TORT,

TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KECUAIAN ATAU SEBALIKNYA) ADALAH TIDAK MELEBIHI

AMAUN SEBENAR YANG ANDA BAYAR UNTUK PERANTI ANDA.

124

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.