Sony Xperia SP - Teknologi wayarles Bluetooth®

background image

Teknologi wayarles Bluetooth

®

Gunakan fungsi Bluetooth

®

untuk menghantar fail ke peranti serasi Bluetooth

®

yang

lain atau untuk bersambung ke aksesori bebas tangan. Hidupkan fungsi Bluetooth

®

pada peranti anda dan buat sambungan wayarles ke peranti serasi Bluetooth

®

yang

lain seperti komputer, aksesori bebas tangan dan telefon. Sambungan Bluetooth

®

berfungsi dengan lebih baik apabila berada dalam lingkungan 10 meter (33 kaki),

tanpa objek padu di antaranya. Dalam sesetengah keadaan, anda perlu
memasangkan peranti anda secara manual dengan peranti Bluetooth

®

yang lain.

Keupayaan saling boleh kendali dan keserasian antara pelbagai peranti Bluetooth

®

berbeza-

beza.

Untuk menghidupkan fungsi Bluetooth

®

dan membuatkan peranti anda boleh

dilihat

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Ketik suis hidup-mati di sebelah Bluetooth untuk menghidupkan fungsi
Bluetooth

®

.

3

Ketik Bluetooth. Peranti anda dan senarai peranti Bluetooth

®

yang tersedia

kelihatan.

4

Ketik nama peranti anda untuk menjadikan peranti anda boleh dilihat oleh
peranti Bluetooth

®

yang lain.

Untuk melaraskan masa keterlihatan peranti anda kepada peranti Bluetooth

®

lain

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Cari dan ketik Bluetooth.

3

Tekan dan pilih Habis masa kebolehlihatan.

4

Buat pilihan.

Menamakan peranti anda

Anda boleh menamakan peranti anda. Nama ini ditunjukkan kepada peranti lain
selepas anda menghidupkan fungsi Bluetooth

®

dan peranti ditetapkan pada kelihatan.

Untuk menamakan peranti anda

1

Pastikan fungsi Bluetooth

®

dihidupkan.

2

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

3

Cari dan ketik Bluetooth.

4

Ketik , kemudian pilih Namakan semula telefon.

5

Masukkan nama untuk peranti anda.

6

Ketik Namakan semula.

Berpasangan dengan peranti Bluetooth

®

yang lain

Apabila anda memasangkan peranti anda dengan peranti lain, anda boleh
menyambungkan peranti anda ke set kepala Bluetooth

®

atau kit kereta Bluetooth

®

,

contohnya, dan menggunakan peranti lain ini untuk berkongsi muzik.
Setelah anda memasangkan peranti anda dengan peranti Bluetooth

®

yang lain,

peranti anda mengingati pasangannya ini. Apabila memasangkan peranti anda

96

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

dengan peranti Bluetooth

®

, anda mungkin perlu memasukkan kod laluan. Peranti

anda akan cuba menggunakan kod laluan generik 0000. Jika tidak berjaya, rujuk
panduan pengguna untuk peranti Bluetooth

®

anda untuk mendapatkan kod laluan

peranti. Anda tidak perlu memasukkan semula kod laluan selepas ini apabila anda
bersambung ke peranti Bluetooh

®

yang pernah dipasangkan.

Sesetengah peranti Bluetooth

®

, contohnya, kebanyakan set kepala Bluetooth

®

, menghendaki

anda membuat pasangan dan juga menyambung dengan peranti lain itu.

Anda boleh memasangkan peranti anda dengan beberapa peranti Bluetooth

®

tetapi anda

hanya boleh bersambung ke satu profil Bluetooth

®

sahaja pada masa yang sama.

Untuk memasangkan peranti anda dengan peranti Bluetooth

®

lain

1

Pastikan peranti yang anda mahu pasangkan dengan peranti anda telah
mengaktifkan fungsi Bluetooth

®

dan kelihatan kepada peranti Bluetooth

®

lain.

2

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

3

Cari dan ketik Bluetooth. Semua peranti Bluetooth

®

yang tersedia kelihatan

dalam senarai.

4

Ketik peranti Bluetooth

®

yang anda ingin pasangkan dengan peranti anda.

5

Masukkan kod laluan, jika perlu, atau sahkan kod laluan yang sama pada
kedua-dua peranti. Peranti anda dan peranti Bluetooth

®

kini telah menjadi

pasangan.

Untuk menyambungkan telefon anda ke peranti Bluetooth

®

lain

1

Jika anda menyambungkan peranti Bluetooth

®

yang memerlukan anda

memasangkan peranti anda terlebih dahulu sebelum menyambung, ikut

langkah berkaitan untuk memasangkan peranti anda dengan peranti itu.

2

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

3

Cari dan ketik Bluetooth.

4

Ketik peranti Bluetooth

®

yang anda mahu sambungkan peranti anda.

Untuk menyahpasangkan peranti Bluetooth

®

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Cari dan ketik Bluetooth.

3

Di bawah Peranti pasangan, ketik bersebelahan nama peranti yang anda

mahu menyahpasangkan.

4

Ketik Buang pasangan.

Menghantar dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth

®

Kongsi item dengan peranti serasi Bluetooth

®

yang lain seperti telefon atau komputer.

Anda boleh menghantar dan menerima beberapa jenis item menggunakan fungsi
Bluetooth

®

seperti:

Foto dan video

Muzik dan fail audio lain

Kenalan

Halaman web

97

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menghantar item menggunakan Bluetooth

®

1

Peranti menerima:

Pastikan fungsi Bluetooth

®

dihidupkan dan bahawa peranti

tersebut boleh dilihat oleh peranti Bluetooth

®

yang lain.

2

Peranti menghantar:

Buka aplikasi yang mengandungi item yang anda mahu

hantar dan tatal ke item.

3

Bergantung pada aplikasi dan item yang anda hendak hantar, anda mungkin

perlu, contohnya, menyentuh terus item, buka item dan tekan . Cara lain

untuk menghantar item mungkin wujud.

4

Pilih Bluetooth.

5

Hidupkan Bluetooth

®

jika anda diminta melakukannya.

6

Ketik nama peranti yang menerima.

7

Peranti menerima:

Jika diminta, terima sambungan tersebut.

8

Peranti menghantar:

Jika ditanya, sahkan pemindahan ke peranti yang

menerima.

9

Peranti menerima:

Terima item masuk.

Untuk menerima item menggunakan Bluetooth

®

1

Pastikan fungsi Bluetooth

®

dihidupkan dan kelihatan kepada peranti Bluetooth

®

lain.

2

Peranti menghantar kini mula menghantar data ke peranti anda.

3

Jika digesa, masukkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti atau

sahkan kod laluan yang dicadangkan.

4

Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk pada peranti anda, seret bar

status ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.

5

Ketik Terima untuk memulakan pemindahan fail.

6

Untuk melihat kemajuan pemindahan, seret bar status ke bawah.

7

Untuk membuka item yang diterima, seret bar status ke bawah dan ketik

pemberitahuan yang berkaitan.

Untuk melihat fail yang telah anda terima menggunakan Bluetooth

®

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Cari dan ketik Bluetooth.

3

Tekan dan pilih Tunjukkan fail yang diterima.