Sony Xperia SP - Menyandarkan kenalan

background image

Menyandarkan kenalan

Anda boleh menggunakan kad ingatan atau kad SIM untuk membuat sandaran

kenalan.

Untuk mengeksport semua kenalan ke kad ingatan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Eksport kenalan > Kad SD.

3

Ketik OK.

Untuk mengeksport kenalan dari kad SIM

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian, ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Eksport kenalan > Kad SIM.

3

Tandakan kenalan yang anda hendak eksport, atau ketik Tanda semua jika

anda hendak mengeksport semua kenalan anda.

4

Ketik Eksport.

5

Pilih Tambah kenalan jika anda hendak menambah kenalan pada kenalan

sedia ada pada kad SIM anda atau pilih Ganti semua kenalan jika anda hendak

menggantikan kenalan sedia ada pada kad SIM anda.

Apabila anda mengeksport kenalan pada kad SIM, bukan semua maklumat boleh dieksport. Ia

tertakluk kepada ingatan yang dihadkan pada kad SIM.

49

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.