Sony Xperia SP - Menghantar maklumat kenalan

background image

Menghantar maklumat kenalan

Untuk menghantar kad nama perniagaan anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik Diri saya.

3

Tekan , kemudian ketik Hantar kenalan > OK.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar kenalan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang butirannya anda hendak hantar.

3

Tekan , kemudian ketik Hantar kenalan > OK.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar beberapa kenalan sekali

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Tandakn bberapa.

3

Tandakan kenalan yang anda hendak hantar, atau pilih semua jika anda

hendak menghantar semua kenalan.

4

Ketik , kemudian, pilih cara pemindahan yang disediakan dan ikut arahan

pada skrin.

48

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.