Sony Xperia SP - Memindahkan kenalan

background image

Memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda. Untuk

mendapatkan bantuan dalam memilih kaedah pemindahan,

baca artikel

tentang

memindahkan kenalan.

Memindahkan kenalan menggunakan komputer

Xperia™ Transfer dan Persediaan Kenalan ialah aplikasi dalam rancangan komputer

PC Companion yang membantu anda mengumpul kenalan daripada peranti lama

anda dan memindahkannya ke peranti baru anda. Aplikasi-applikasi tersebut

menyokong beberapa jenama peranti, termasuk iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry,

LG, Motorola dan Nokia.
Anda memerlukan:

Komputer yang disambungkan Internet.

Kabel USB untuk peranti lama anda.

Kabel USB untuk peranti Android™ baru anda.

Peranti lama anda.

Peranti Android™ baru anda.

Untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda menggunakan komputer

1

Pastikan

PC Companion

dipasang pada PC.

2

Buka aplikasi PC Companion, kemudian klik

Xperia™ Transfer

atau

Persediaan

Kenalan

dan ikuti arahan untuk memindahkan kenalan anda.

Memindahkan kenalan menggunakan akaun dalam talian

Jika anda selaraskan kenalan dalam peranti lama anda atau komputer anda dengan
akaun dalam talian, contohnya, Google Sync™, Facebook™ atau Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, anda boleh pindahkan kenalan anda ke peranti baru anda

menggunakan akaun itu.

Untuk menyelaras kenalan ke peranti baru anda menggunakan akaun

penyelarasan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik Tetapan > Akaun & penyegerakan.

3

Pilih akaun yang anda ingin selaraskan dengan kenalan anda, kemudian ketik

> Selaraskan sekarang.

Anda perlu didaftar masuk ke akaun penyelarasan yang berkaitan sebelum anda boleh

selaraskan kenalan anda dengannya.

Kaedah lain untuk memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara lain untuk memindahkan kenalan dari peranti lama anda ke

peranti baru anda. Contohnya, anda boleh menyalin kenalan kepada kad ingatan,
menggunakan teknologi Bluetooth

®

, atau menyimpan kenalan pada kad SIM. Untuk

maklumat lebih khusus tentang memindahkan kenalan dari peranti lama anda, rujuk

Panduan pengguna yang berkaitan.

Untuk mengimport kenalan daripada kad ingatan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Import kenalan > Kad SD.

3

Pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.

4

Pilih fail yang anda ingin import.

45

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengimport kenalan menggunakan teknologi Bluetooth

®

1

Pastikan anda menghidupkan fungsi Bluetooth

®

dan peranti anda ditetapkan

kepada kelihatan.

2

Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk ke peranti anda, seret bar status

ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.

3

Ketik Terima untuk memulakan pemindahan fail.

4

Seret bar status ke bawah. Apabila pemindahan selesai, ketik pemberitahuan.

5

Ketik fail yang diterima dan pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.

Untuk mengimport kenalan dari kad SIM

Anda mungkin kehilangan maklumat atau mendapat entri kenalan berbilang jika anda

memindahkan kenalan menggunakan kad SIM.

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik Import kenalan > Kad SIM.

3

Pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.

4

Untuk mengimport kenalan individu, cari dan ketik kenalan. Untuk mengimport

semua kenalan, ketik Import semua.