Sony Xperia SP - Menggunakan Smile Shutter™‎ untuk menangkap muka tersenyum

background image

Menggunakan Smile Shutter™ untuk menangkap muka

tersenyum

Gunakan teknologi Smile Shutter™ untuk menangkap foto muka apabila ia

tersenyum. Kamera mengesan sehingga lima muka dan memilih satu muka untuk

pengecaman senyuman dan fokus auto. Apabila muka yang dipilih tersenyum, kamera

mengambil gambar secara automatik.

Untuk menghidupkan Smile Shutter™

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik , kemudian ketik

3

Ketik Pengatup Senyuman dan pilih aras senyuman.

69

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengambil foto menggunakan Smile Shutter™

1

Apabila kamera dibuka dan Smile Shutter™ dihidupkan, halakan kamera ke

arah subjek anda. Kamera memilih muka mana yang hendak difokuskan.

2

Muka yang dipilih muncul dalam bingkai berwarna dan foto diambil secara

automatik.

3

Jika tiada senyuman dikesan, tekan kekunci kamera untuk mengambil foto

secara manual.