Sony Xperia SP - Примање повици

background image

Примање повици

За да се одговори на повик

Одбивање повик

За да се исклучи звукот на тонот на ѕвонење за дојдовен повик

Кога примате повик притиснете го копчето за јачина на звукот.

Одбивање повик со порака

Можете да одбиете повик со однапред дефинирана порака. Кога одбивате повик со таква порака,

пораката автоматски се испраќа на повикувачот и се сочувува на уредот.
Во уредот се однапред дефинирани шест пораки. Можете да одберете една од нив, но и да ги

уредувате по потреба.

Одбивање повик со однапред дефинирана порака

Повлечете го Одбиј со порака нагоре, па одберете порака.

Одбивање втор повик со однапред дефинирана порака

Кога ќе слушнете повторени бипови во текот на разговорот, повлечете го Одбиј со
порака
нагоре, па одберете порака.

Уредување на пораката за одбивање повик

1

Од Почетен екран, допрете ја иконата .

2

Најдете и допрете го Поставки > Поставки за повици > Одбиј повик со
порака
.

3

Одберете ја поставката што сакате да ја уредите, па направете ги неопходните промени.

4

Кога ќе завршите, допрете го OK.

39

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.