Sony Xperia SP - Ограничување на повици

background image

Ограничување на повици

Можете да ги блокирате сите или одредени категории на дојдовни и појдовни повици. Доколку сте

примиле PIN2-код од обезбедувачот на услуги, можете исто така да користите листа со броеви за

фиксно бирање (FDN) за да ги ограничите појдовните повици.

Блокирање дојдовни или појдовни повици

1

Од својот Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ги опциите Поставки > Поставки за повици.

3

Допрете Забрана за повици и одберете опција.

4

Внесете ја лозинката и допрете ја опцијата Вклучи.

Кога за првпат ја дефинирате блокадата за повици, треба да внесете лозинка за
активирање на функцијата на блокирање повици. Истата лозинка мора да ја внесете и
ако подоцна сакате да ги уредувате поставките за блокирање на повиците.

Вклучување или исклучување на фиксното бирање

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Поставки за повици > Броеви за фиксно
бирање
.

3

Допрете Активирај фиксно бирање или Деактивирај фиксно бирање.

4

Внесете го својот PIN2 и допрете OK.

Пристапување до листата на прифатени примачи на повик

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Поставки за повици > Броеви за фиксно
бирање
> Броеви за фиксно бирање.