Sony Xperia SP - Содржина

background image

Содржина

Xperia™ SP Упатство за корисникот.......................................6
За почеток....................................................................................7

За ова Упатство за корисник...................................................................................7
Android™ – што и зошто?........................................................................................7
Преглед на уредот....................................................................................................7
Склопување..............................................................................................................8
Вклучување и исклучување на уредот.................................................................10
Заклучување и отклучување на екранот..............................................................11
Водач за поставување...........................................................................................11
Сметки и услуги......................................................................................................11

Запознавање со уредот...........................................................13

Користење на копчињата.......................................................................................13
Користење на екранот на допир...........................................................................13
Батерија..................................................................................................................15
Екран при заклучување..........................................................................................18
Почетен екран........................................................................................................18
Снимање на екран..................................................................................................21
Пристап и користење на апликациите..................................................................21
Статус и известувања............................................................................................23
Пристапување до поставки....................................................................................25
Тастатура на екранот.............................................................................................26
Телефонска тастатура...........................................................................................27
Внесување текст со говор......................................................................................28
Уредување текст....................................................................................................28
Персонализирање на тастатурата на Xperia........................................................29
Прилагодување на уредот.....................................................................................30
Меморија.................................................................................................................32
Користење слушалка со микрофон ......................................................................33
Поставки за пораки и интернет.............................................................................34
Контрола на користењето податоци.....................................................................35
Поставки на мобилната мрежа.............................................................................36

Преземање апликации.............................................................37

Преземање апликации од Google Play™..............................................................37
Преземање апликации од други извори...............................................................37

Упатување повик......................................................................38

Повикување............................................................................................................38
Примање повици....................................................................................................39
Тековни повици.......................................................................................................40
Користење на дневникот на повици......................................................................40

2

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Препраќање повици...............................................................................................41
Ограничување на повици.......................................................................................41
Многубројни повици...............................................................................................41
Конференциски повици..........................................................................................42
Гласовна пошта......................................................................................................42
Итни повици............................................................................................................43

Контакти.....................................................................................44

Пренесување контакти...........................................................................................44
Пребарување и прикажување контакти................................................................45
Додавање и уредување контакти..........................................................................46
Омилени и групи.....................................................................................................47
Испраќање информации за контакт......................................................................47
Избегнување на двојни записи во апликацијата Контакти..................................48
Правење резервна копија на контактите..............................................................48

Пораки и чет..............................................................................49

Читање и испраќање пораки.................................................................................49
Организирање на пораките...................................................................................50
Повикување од порака...........................................................................................51
Поставки за пораки................................................................................................51
Инстант пораки и видео чет..................................................................................51

Е-пошта.......................................................................................53

Поставување на е-пошта.......................................................................................53
Испраќање и примање пораки на е-пошта...........................................................53
Окно за преглед на е-пошта..................................................................................55
Организирање на пораките на е-пошта................................................................55
Поставки на сметка на е-пошта............................................................................56
Gmail™....................................................................................................................56

Музика.........................................................................................58

Пренесување музика на вашиот уред..................................................................58
Слушање музика....................................................................................................58
Почетен екран на WALKMAN ...............................................................................59
Плејлисти................................................................................................................60
Споделување музика.............................................................................................61
Подобрување на звукот.........................................................................................62
Визуелизатор .........................................................................................................62
Снимање музика со TrackID™...............................................................................62
Онлајн услуга Music Unlimited...............................................................................64

FM радио....................................................................................65

Слушање радио......................................................................................................65
Омилени радио канали..........................................................................................66
Поставки на звукот.................................................................................................66

3

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Камера........................................................................................67

Фотографирање и снимање видео клипови.........................................................67
Препознавање на лице..........................................................................................68
Користење на Smile Shutter™ за сликање насмеани лица.................................68
Додавање географска позиција на фотографиите..............................................69
Општи поставки на камерата................................................................................69
Поставки на фотоапаратот....................................................................................70
Поставки на видео камерата.................................................................................73

Албум..........................................................................................75

Прикажување фотографии и видеа......................................................................75
Споделување и управување со фотографии и видеа.........................................76
Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на фотографии...........77
Фотоалбуми............................................................................................................78
Прегледување на фотографиите на мапа...........................................................79

Филмови.....................................................................................82

Гледање видеа во апликацијата Филмови...........................................................82
Пренесување видео содржина на вашиот уред..................................................83
Управување со видео содржини...........................................................................83

Video Unlimited..........................................................................85

Услуга Video Unlimited............................................................................................85

Веб-пребарувач........................................................................86

Пребарување на веб..............................................................................................86

Поврзување...............................................................................87

Поврзување со безжични мрежи...........................................................................87
Споделување содржина со уреди со ознаката DLNA Certified™........................90
NFC..........................................................................................................................92
Bluetooth®безжична технологија...........................................................................94
Поврзување на уредот со компјутер.....................................................................97
Поврзување на уредот со ТВ-приемник со користење на кабел......................100
Прикажување на екранот.....................................................................................100
Скенирање бар-кодови со апликацијата NeoReader™.....................................101
Smart Connect.......................................................................................................101

Синхронизирање податоци во уредот...............................103

За синхронизирање податоци на уредот............................................................103
Синхронизирање со услугите на Google™.........................................................103
Синхронизирање со Microsoft® Exchange ActiveSync®.....................................104
Синхронизирање со Facebook™.........................................................................104

Мапи и локации.......................................................................106

Услуги и извори на локација................................................................................106
Користење GPS....................................................................................................106
Google Maps™......................................................................................................107

4

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Календар и будилник.............................................................108

Календар...............................................................................................................108
Будилник...............................................................................................................108

Поддршка и одржување........................................................111

Ажурирање на уредот..........................................................................................111
Апликацијата Резервна копија и враќање..........................................................112
Ресетирање на уредот.........................................................................................114
Заклучување и заштита на уредот......................................................................114
Пронаоѓање на уредот.........................................................................................117
Апликација за Поддршка.....................................................................................117
Рециклирање на стариот уред............................................................................117

Референца...............................................................................118

Преглед на иконите за статус и известувања....................................................118
Преглед на апликации.........................................................................................119

Важни информации................................................................121

Брошура за важни информации..........................................................................121
Ограничувања на услугите и функциите............................................................121
Правни информации............................................................................................121

5

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.