Sony Xperia SP - Пренесување музика на вашиот уред

background image

Пренесување музика на вашиот уред

Има неколку начини на пренесување музика од компјутерот на уредот:

Поврзете ги уредот и компјутерот со помош на USB кабел и влечете и испуштајте музички

датотеки директно во апликацијата за управување со датотеки на компјутерот. Погледнете
Поврзување на уредот со компјутер на страницата 97.

Доколку компјутерот е персонален компјутер, може да ја користите апликацијата Media Go™ од

Sony и да ги организирате своите музички датотеки, да создавате листи со песни, да се

претплатувате на подкасти и друго. Дознај повеќе и преземи ја апликацијата Media Go™.

Доколку компјутерот е на Apple® Mac®, може да ја користите апликацијата Sony™ Bridge за Mac за

пренесување на своите медиумски датотеки од iTunes на уредот.
Дознај повеќе и преземи ја Sony™ Bridge за Mac.