Sony Xperia SP - Почетен екран на WALKMAN

background image

Почетен екран на WALKMAN

Почетниот екран на WALKMAN ви дава преглед на сите песни на уредот како и на песните

достапни на Music Unlimited. Оттука може да управувате со албумите и листите со песни, да

креирате кратенки и да ја организирате музиката по расположение и темпо со користење на

SensMe™ channels.

1

Топ-листи обезбедени од Music Unlimited

2

Нови објавени песни обезбедени од Music Unlimited

3

Листи со песни обезбедени од Music Unlimited

4

Пребарувајте ја музиката според изведувачот

5

Пребарувајте ја музиката според песната

6

Пребарувајте ја музиката според албумот

59

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

7

Пребарувајте ги сите листи со песни

8

Собирајте ги линковите за музика и за поврзаните содржини што вие и пријателите сте ги

споделиле со користење онлајн услуги

9

Управувајте и уредувајте ја музиката со помош на Music Unlimited channels

10

Отворете го музичкиот плеер на „WALKMAN“

Sony Entertainment Network со Video Unlimited и Music Unlimited не се достапни на секој
пазар. Потребна е одделна претплата. Се применуваат дополнителни услови.

Прикажување на почетниот екран на WALKMAN

1

Од Почетен екран, допрете > .

2

Доколку не се прикаже почетниот екран на WALKMAN, допрете .

Додавање кратенка за песна

1

Од почетниот екран на WALKMAN, пребарувајте до песната за којашто сакате да создадете

кратенка.

2

Допрете и држете го насловот на песната.

3

Допрете Додај како кратенка. Кратенката сега се појавува во почетниот екран на

WALKMAN.

Не може да додавате кратенки на песни од Music Unlimited.

Преуредување на кратенките

Од почетниот екран на WALKMAN, допрете ја и држете ја кратенката додека не се зголеми

и уредот не почне да вибрира, а потоа повлечете го објектот кон новата локација.

Бришење кратенка

Од почетниот екран на WALKMAN, допрете ја и држете ја кратенката додека не се зголеми

и уредот не почне да вибрира, а потоа повлечете го објектот кон .

Може да ги бришете само кратенките што сами ги создавате.

Може и да ги повлечете стандардните кратенки во , но тие не се бришат, туку само се
скриваат.

Ажурирање на музиката со најновите информации

1

Од почетниот екран на WALKMAN, допрете .

2

Допрете Преземи инфор. за музиката > Вклучи. Уредот пребарува онлајн и ги

презема најновите достапни информации за албум артот и за песните во вашата музика.

Апликацијата SensMe™ channels се активира кога преземате музички информации.

Вклучување на апликацијата SensMe™ channels

Од почетниот екран на WALKMAN, допрете , потоа допрете Преземи инфор. за
музиката
> Вклучи.

Оваа апликација бара конекција на мобилна или Wi-Fi® мрежа.

Бришење песна

1

Отворете го почетниот екран на WALKMAN, па пребарајте ја песната што сакате да ја

избришете.

2

Допрете го и држете го насловот на песната, а потоа допрете Избриши.

Може и да бришете албуми на овој начин.