Sony Xperia SP - Пренесување контакти

background image

Пренесување контакти

Има неколку начини на пренесување контакти на новиот уред. За да добиете помош за изборот на

начин на пренесување, прочитајте го написот за пренесување контакти.

Пренесување контакти со помош на компјутер

Пренос на Xperia™ и Contacts Setup се апликации во рамките на компјутерскиот програм PC

Companion што ви помагаат да ги соберете контактите од стариот уред и да ги пренесете на

новиот. Овие апликации поддржуваат неколку марки на уреди, вклучувајќи iPhone, Samsung, HTC,

BlackBerry, LG, Motorola и Nokia.
Ви треба:

Компјутер поврзан на интернет.

USB кабел за стариот уред.

USB кабел за новиот Android™ уред.

Стариот уред.

Новиот Android™ уред.

Пренесување контакти на новиот уред користејќи компјутер

1

Проверете дали PC Companion е инсталиран на персоналниот компјутер.

2

Отворете ја апликацијата PC Companion, а потоа кликнете на Пренос на Xperia™ или
Поставување контакти и следете ги упатствата за пренос на контактите.

Пренесување контакти користејќи електронска сметка

Доколку ги синхронизирате контактите на стариот уред или компјутерот со електронска сметка, на
пример, Google Sync™, Facebook™ или Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, може да ги пренесете

контактите во новиот уред користејќи ја таа сметка.

Синхронизирање контакти на новиот уред користејќи сметка за синхронизација

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете , потоа допрете Поставки > Сметки и синхрониз..

3

Одберете ја сметката со којашто сакате да ги синхронизирате своите контакти, потоа

допрете > Синхронизирај веднаш.

Треба да сте пријавени на соодветната сметка за синхронизација за да може да ги
синхронизирате контактите со неа.

Други методи за пренос на контакти

Има неколку други начини за пренос на контакти од стариот уред на новиот. На пример, може да
ги копирате контактите во мемориска картичка, да користите технологија Bluetooth

®

или да ги

зачувате во SIM-картичка. За поточни информации за пренос на контакти од стариот уред, видете

во соодветното упатство за корисници.

Увезување контакти од мемориска картичка

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Притиснете , потоа допрете Увези контакти > SD-картичка.

3

Одберете го местото за зачувување на контактите.

4

Одберете ја датотеката што сакате да ја увезете.

44

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Увезување контакти со користење Bluetooth

®

технологија

1

Проверете дали ви е вклучена функцијата Bluetooth

®

и дали уредот е видлив.

2

Кога сте известени за дојдовна датотека до уредот, повлечете ја лентата за статус надолу

и допрете го известувањето за да го прифатите преносот на датотеката.

3

Допрете Прифати за да започне преносот на датотеката.

4

Повлечете ја лентата за статус надолу. Кога преносот ќе заврши, допрете го

известувањето.

5

Допрете ја примената датотека и одберете го местото за зачувување на контактите.

Увезување контакти од SIM-картичка

Може да ги изгубите информациите или да добиете повеќе записи за контактите доколку
ги пренесувате со помош на SIM-картичката.

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете , потоа допрете Увези контакти > SIM-картичка.

3

Одберете го местото за зачувување на контактите.

4

За да увезете еден контакт, најдете го и допрете го контактот. За да ги увезете сите

контакти, допрете Увези ги сите.