Sony Xperia SP - Испраќање информации за контакт

background image

Испраќање информации за контакт

Испраќање визит-картичка

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа допрете го .

2

Допрете го Лично јас.

3

Притиснете го , потоа допрете Испрати контакт > ОК.

4

Одберете достапен начин на пренесување и следете ги инструкциите на екранот.

Испраќање контакт

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа допрете .

2

Допрете го контактот чии што детали сакате да ги испратите.

3

Притиснете , потоа допрете Испрати контакт > ОК.

4

Одберете достапен начин на пренесување и следете ги инструкциите на екранот.

За да испратите неколку конткати одеднаш

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа допрете го .

2

Притиснете на , па допрете го Обел. неколку.

3

Обележете ги контактите што сакате да ги испратите или одберете ги сите доколку сакате

да ги испратите сите контакти.

4

Допрете го , па одберете достапен метод на пренос и следете ги инструкциите на

екранот.

47

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.