Sony Xperia SP - Додавање и уредување контакти

background image

Додавање и уредување контакти

За да додадете контакт

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете .

3

Доколку контактите ви се синхронизирани со една или повеќе сметки и додавате контакт

прв пат, мора да ја изберете сметката на којашто сакате да го додадете тој контакт.

Алтернативно, допрете Телефонски контакт доколку сакате да го користите и

зачувате контактот на својот уред.

4

Внесете или одберете ја саканата информација за контактот.

5

Кога ќе завршите, допрете Готово.

Откако ќе изберете синхронизирана сметка во чекор 3, сметката ќе се покажува како
стандардна при наредното додавање на контакт, но може да ја измените сметката со
уредување на контактот откако ќе се зачува.

Ако го додадете знакот плус и кодот на земјата пред телефонскиот број на контактот, не
мора да го уредувате бројот повторно за повикување од други земји.

Уредување контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го контактот што сакате да го уредувате, па допрете .

3

Уредете ги саканите информации.

4

Кога ќе завршите, допрете Готово.

Некои услуги за синхронизација не дозволуваат уредување на деталите за контактот.

Поврзување слика со контакт

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа допрете го .

2

Допрете го контактот што сакате да го уредите, па допрете го .

3

Допрете

и одберете го саканиот начин на додавање слика на контакт.

4

Кога ќе ја додадете сликата, допрете Готово.

Исто така, можете да додадете слика на контакт директно од апликацијата Албум.

Персонализирање на тонот на ѕвонење за контактот

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го контактот што сакате да го уредувате, па допрете .

3

Допрете > Постави тон на ѕвонење.

4

Одберете опција, потоа допрете Готово.

5

Допрете Готово.

Бришење контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го и држете го контактот што сакате да го избришете.

3

За бришење на сите контакти, допрете ја стрелката за надолу за да го отворите паѓачкото

мени, па одберете Обележи ги сите.

4

Допрете , потоа допрете Избриши.

46

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Уредување информации за контакт за самите себе

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа допрете го .

2

Допрете го Лично јас, па допрете го .

3

Внесете ги новите информации или направете ги саканите промени.

4

Кога сте готови, допрете го Готово.

Креирање нив контакт од текстуална порака

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа пронајдете и допрете .

2

Допрете > Зачувај.

3

Одберете од постојните контакти или допрете Креирај нов контакт.

4

Уредете ги информациите за контактот и допрете Готово.