Sony Xperia SP - Статус и известувања

background image

Статус и известувања

Лентата за статус на горниот дел од вашиот екран покажува што се случува во вашиот уред. На

левата страна добивате известувања кога има нешто ново или тековно. На пример, нова порака и

известувања од календарот се појавуваат тука. Десната страна ја покажува јачината на сигналот,

состојбата на батеријата и други информации.

Оваа лента за статус ви овозможува да ги дотерате основните поставки на уредот, на пример,

Wi-Fi®, Bluetooth™, сообраќај на податоци и звук. Менито со поставките можете да го отворите од

паното за известување и за да ги менувате другите поставки.
Светлото за известување исто ви дава информации за состојбата на батеријата и некои

известувања. На пример, трепкачко сино светло значи дека има нова порака или пропуштен повик.

Светлото за известување може да не работи кога нивото на батеријата е ниско.

23

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Проверување на известувањата и тековните активности

Може да ја повлечете надолу лентата за статус за да го отворите паното за известување и да

добиете повеќе информации. На пример, можете да го користите паното за да отворите нова

порака или прикажите настан во календарот од паното за известување. Исто така, може да

отворите некои апликации што работат, како што е музичкиот плеер.

За да го отворите паното за известување

Повлечете ја лентата за статус надолу.

За да го затворите паното за известување

Повлечете ја картичката на дното на паното за известување нагоре.

24

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

За да дејствувате во врска со известувањето

Допрете го известувањето.

Исклучување на известување од паното за известување

Поставете го прстот на известување и потчукнете лево или десно.

Бришење на сите исвестувања од паното за известување

Допрете Изб..

Поставување на уредот од паното за известување

Менито со поставките можете да го отворите од паното за известување за да ги приспособите
брзите поставки на уредот. На пример, може да вклучите Wi-Fi

®

.

Отворање на менито за поставки на уредот од паното за известување

1

Повлечете ја лентата за статус надолу.

2

Допрете .

Дотерување на поставките за звук од паното за известување

1

Повлечете ја лентата за статус надолу.

2

Допрете го .

Контролирање на Bluetooth

®

функцијата од паното за известување

1

Повлечете ја лентата за статус надолу.

2

Допрете .

Контрола на функцијата Wi-Fi® од панелот за известување

1

Повлечете ја лентата за статус надолу.

2

Допрете ја опцијата .

Дотерување на поставките за осветленост од паното за известување

1

Повлечете ја лентата за статус надолу.

2

Допрете ја опцијата .

Приспособување на брзи поставки од паното за известување

Може да ги приспособите брзите поставки од паното за известувања со избирање на посакуваните

брзи поставки и преуредување на нивниот редослед. Може да изберете до 10 брзи поставки, но не

мора да изберете ни една од нив.

Одбирање брзи поставки од паното за известување

1

Повлечете ја лентата за статус надолу, а потоа допрете .

2

Најдете и допрете ги опциите Екран > Брзи поставки.

3

Одберете ги брзите поставки што ги сакате.

Преуредување на брзите поставки од паното за известување

1

Повлечете ја лентата за статус надолу, а потоа допрете .

2

Најдете и допрете ги опциите Екран > Брзи поставки.

3

Допрете и држете на покрај брзата поставка, па преместете ја до саканото место.